Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon 2020

Hovedmålet for ordningen er å stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med gode tiltak og tjenester

Nye frister:

Rapporteringsfrist for tilskudd i 2019 er 1. mai.

Søknadsfrist for tilskudd i 2020 er 15. mai.

Fylkesmannen viser til nasjonale mål og føringer i Meld. St 26 Primærhelsemeldinga, Omsorg 2020, regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 og Kompetanseløftet 2020.

Fylkesmannen har som oppdrag å forvalte kompetanse- og innovasjonstilskuddet,
statsbudsjettets kapittel 0761 post 68. Kompetanseløftet 2020 er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenester. I Primærhelsemeldingen, Meld. St. 26 (2014-2015) er det foreslått nye og flere oppgaver for primærhelsetjenesten.

Det er sterke anbefalinger om at kommunene bør ha en strategi for kompetanseplanlegging. Det er utført kartlegginger og intervjuer med kommuner som har en strategisk kompetanseplan. Resultatene viser at «Gode kommuner har en plan» se rapport fra Rambøll som ligger på Helsedirektoratets hjemmeside. Fylkesmannen ber derfor om at kommunene vedlegger sin rekrutterings- og kompetanseplan når det søkes om tilskudd til kompetanseheving.

Delmål er:

- Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet

- Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne
opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.

- Styrke lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.

- Etisk refleksjon og kunnskapsbasert praksis.

Hvem kan søke: Kommuner alene eller i samarbeid med andre kommuner, helseforetak, næringsliv, frivillig sektor eller andre aktører. Fylkeskommunen kan søke tilskudd til kompetanseutvikling.

For mer informasjon om ordningen se utsendt brev

Vedlagt finner dere søknadskjema.

Dokumenter