Endelig tilsynsrapport for Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole

(Foto: Pixabay)

Nord-Fron kommune ba om Fylkesmannens tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i fjor. Tilsynsrapportene er nå ferdige.

Rapportene er adressert til Nord-Fron kommune, Ringebu kommune og Oppland Fylkeskommune. Foreløpige rapporter ble publisert 11.06.2019. Fylkesmannen legger nå fram de endelige tilsynsrapportene. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen/fylkeskommunen gjennom ledelse og det systematiske arbeidet ivaretar lov og myndighetskrav som gjelder.

Tilsynet med Nord-Fron kommune/Oppland fylkeskommune/Ringebu kommune (den interkommunale barneverntjenesten) ble gjennomført i perioden 19. februar 2019 og frem til i dag. De ansatte i kommune, fylkeskommune og videregående skole har bidratt åpent og konstruktivt i arbeidet. Tilsynet ble gjennomført som et fellestilsyn av tre enheter hos Fylkesmannen i Innlandet; Enhet for familie og barnevern, Enhet for helse og omsorg og Enhet for barnehage og opplæring.

Oppsummering av tilsynet

Barnevern- og helse/omsorgsområdet:

Det er ikke avdekket lovbrudd innenfor de reviderte områdene i helse- og omsorgstjenestene og barneverntjenesten (Ringebu kommune, vertskommune) ved tilsynet. Men rapporten peker på risikoområder som vi oppfordrer kommunen til å jobbe med. Siden det ikke ble avdekket lovbrudd, er tilsynet avsluttet overfor disse tjenesteområdene.

Ungdomsskolen:

Vi har funnet mangler ved Nord-Fron kommunes system som skal vurdere og følge opp at kravene i opplæringsloven blir fulgt ved skolene. Ved Vinstra ungdomsskole har vi påpekt at skolen må forbedre det systematiske arbeidet for å sikre at skolen ivaretar alle delpliktene i kapittel 9 A som gjelder skolemiljø, og at de sørger for en forsvarlig og hensiktsmessig dokumentasjon av det de gjør.

Videregående skole:

Vi har ikke funnet mangler ved Oppland fylkeskommunes oppfølgingssystem. Ved Vinstra videregående skole har vi påpekt at skolen må forbedre det systematiske arbeidet for å sikre at skolen ivaretar alle delpliktene i kapittel 9 A som gjelder skolemiljø og at de sørger for en forsvarlig og hensiktsmessig dokumentasjon av det de gjør.

På tvers av tjenestene:

Det er laget en felles rapport der barnevern-, helse-/omsorg- og opplæringslovgivingen sees i sammenheng, og der samarbeid og samhandling er belyst. 

Ansatte innenfor ulike tjenester har et ansvar for å være årvåkne overfor barn og unge. Sammen kan de ulike tjenestene være en støtte og hjelp for hverandre for å styrke kompetansen for å avdekke tegn på at barn og unge ikke har det trygt og godt.

Med bakgrunn i de innspill som er kommet fram under tilsynet, anbefaler Fylkesmannen i Innlandet at det gjennomføres en grunnleggende intern drøfting av forholdet mellom samarbeid og reell samhandling i de forskjellige møtepunktene og hvorvidt det er grunnlag for sanering eller revidering av disse. Styring, ledelse, mandat og arbeidsformer er naturlige evalueringspunkter.

Videreføring av tilsynet

Fylkesmannen i Innlandet er opptatt av at det skal utvikles og utføres tverrfaglig arbeid overfor barn og unge. Det er ikke tidligere utviklet gode tilsynsmodeller for dette. Fylkesmannen vil ta utgangspunkt i det gjennomførte tilsynet og gjennom evaluering utvikle en tilsynsmodell som eventuelt kan brukes overfor andre kommuner.

Rapportene ligger som vedlegg til denne artikkelen.