Tros- og livssynssamfunn - Innsending av årsmelding og regnskap for 2019

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd skal sende årlige regnskap og årsmelding. Fristen var i år forlenget til 15. mai, men det kan søkes Fylkesmannen om å få ytterligere utsatt frist. 

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd etter henholdsvis lov om trudomssamfunn og ymist anna (trossamfunnsloven) og lov om tilskott til livssynssamfunn (livssynssamfunnsloven), skal sende årlige regnskap over bruk av statlige og kommunale tilskuddsmidler til fylkesmannen. Registrerte trossamfunn skal i tillegg til regnskapet sende inn en kortfattet årsmelding om «verksemda og om brigde i ting som er registerførde».

Fast frist for å sende inn regnskap og årsmelding er 10. april. På grunn av det pågående koronautbruddet besluttet Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020. 

Det er ikke et krav etter trossamfunnsloven eller livssynssamfunnsloven at regnskap over bruk av tilskuddsmidler og/eller årsmeldinger er blitt behandlet i tros- eller livssynssamfunnets årsmøte eller tilsvarende organ. Både regnskap og årsmelding for 2019 kan dermed sendes til fylkesmannen selv om dokumentene ikke er blitt behandlet i tros- eller livssynssamfunnets årsmøte.

Kan få utsatt frist

Fristen gikk ut 15. mai, men enkeltstående tros- og livssynssamfunn som likevel trenger mer tid til å utarbeide og sende inn årsmelding og/eller regnskap, kan be fylkesmannen om å få utsatt fristen.

Kontaktpersoner