Leve hele livet

Leve hele livet - fra St.meld. 15 (2017-2018).
Leve hele livet - fra St.meld. 15 (2017-2018).

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Kvalitetsreformen for de eldre skal handle om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

Målet med reformen skal være flere gode leveår der den aldrende befolkningen beholder god helse lenger og i større grad mestrer eget liv.

Aldersvennlige samfunn

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape aldersvennlige samfunn.

Fylkesmannen har en sentral rolle i å koordinere reformarbeidet. I 2019 skal fylkesmannen blant annet gi alle kommuner tilbud om dialogmøter og sørge for at alle kommuner blir invitert til å delta i læringsnettverk. Fylkesmennene er en del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er med.

Vis mer

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Reformen har fem innsatsområder:

  1. Et aldersvennlig Norge
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltider
  4. Helsehjelp
  5. Sammenheng og overgang i tjenestene

Her vil det etter hvert komme mer om arbeidet med reformen i Innlandet.


23.08.2019

Dialogmøter Leve hele livet

For informasjon, mobilisering og støtte for gjennomføring av kvalitetsreformen for eldre som favner bredt og berører mange samfunnsområder