Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


02.12.2019

Nasjonale prøver i lesing

Fylkesmannen har gjennomført fagdager for 250 lærere i grunnskolen.

23.10.2019

Starttilskudd for kommuner og friskoler som tilbyr samisk opplæring

Kommuner og friskoler som tilbyr samisk opplæring kan nå søke om starttilskudd.

09.08.2019

Skolematkampanje

Nesten halvparten av alle elever på mellomtrinnet får mindre enn 20 minutters spisetid på skolen. Her finner du en film om hvordan det kan gå.

17.06.2019

Vil behandle klagesaker raskere

Fylkesmannen er klageinstans for klager på standpunktkarakterer i grunnskolen. I år gjør vi tiltak for å få til en mer effektiv og smidig klagebehandling.

26.03.2019

Høringskonferanse om nye læreplaner avlyst

Den annonserte høringskonferansen 23. april 2019 om nye læreplaner er avlyst.  

20.02.2019

Hvordan snakke med barn og foreldre?

I skole og barnehage er det viktig med godt samarbeidet og god dialog med barn og foreldre, men hvordan gjøres det i praksis? Det var tema for Fylkesmannens fagdag 13. februar.

13.02.2019

No kan du bli lærarspesialist

Regjeringa ønskjer å halde på gode lærarar i klasserommet, slik at dei kan bidra til meir læring for elevane. Målet med lærarspesialistordninga er nettopp å tilby nye karrierevegar for lærarar som ønskjer fagleg utvikling samtidig som dei underviser.

18.12.2018

Nytt i 2019

Udir har samlet informasjon om det som er nytt for det nye året i barnehage og skole.

05.12.2018

Enklere å søke opp regelverkstolkninger

Nå kan du som jobber med juridisk saksbehandling enkelt søke opp regelverk for barnehage og opplæring.

29.11.2018

Ny veileder om skolegudstjenester

Kunnskapsdepartementet har laget en ny veileder om deltakelse på skolegudstjenester.