Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


05.05.2020

Standpunktkarakterer våren 2020

Kunnskapsdepartementet gir retningslinjer for tidspunkt for fastsetting av standpunktkarakter.

08.04.2020

Søk om midler til programmering i skolen

Skoleeiere kan søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet.  Søknadsfristen for 2020 er 15. mai.

02.04.2020

Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i 2. fremmedspråk for videregående opplæring. Fylkesmannen kan ikke gi fritak fra opplæringen i faget.

23.03.2020

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen

Kommunene kan søke Fylkesmannen i Innlandet om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.  

20.02.2020

Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole har nå etablert gode rutiner for oppfølging av skolemiljøet

Nord-Fron kommune ba Fylkesmannen om å gjennomføre tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i 2018. Etter tilsynene ba fylkesmannen om bedre rutiner.

12.02.2020

-Gjør brevene personlige, begynn med "Hei"

Fylkesmannens barn- og unge panel ga innspill til saklige saksbehandlere: - Begynn brevene deres til unge med et «Hei»

06.02.2020

Videreutdanning for lærere og skoleeiere

Videreutdanning for lærere, lærerspesialistutdanning, videreutdanning for yrkesfaglærere og rektorutdanning.

02.12.2019

Nasjonale prøver i lesing

Fylkesmannen har gjennomført fagdager for 250 lærere i grunnskolen.

23.10.2019

Starttilskudd for kommuner og friskoler som tilbyr samisk opplæring

Kommuner og friskoler som tilbyr samisk opplæring kan nå søke om starttilskudd.

09.08.2019

Skolematkampanje

Nesten halvparten av alle elever på mellomtrinnet får mindre enn 20 minutters spisetid på skolen. Her finner du en film om hvordan det kan gå.

Flere nyheter