Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Rygnestad i Valle.
Rygnestad i Valle. (Foto: Rune Sævre / Fylkesmannen i Agder)

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Aust-Agder og Vest-Agder 2019 – søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsfristen i 2019 er 15. oktober. Tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 15. november.

Fylkesmannen oppfordrer alle til å søke tilskudd til regionale miljøtiltak elektronisk via Altinn. 

Søknadsskjema og veiledning til søknad.

Veiledningsheftet gir viktig informasjon om de enkelte ordningene.

Kart over prioriterte kulturlandskap / lokalt verdifulle jordbrukslandskap.

Regelverk for regionalt miljøprogram i Aust-Agder og Vest-Agder.

Regionalt miljøprogram 2019–2022 ble vedtatt av Fylkesmannen i våren 2019 og Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Aust-Agder og Vest-Agder ligger på Lovdata.no. Nå er også veilederen for de regionale miljøtilskuddene ferdig.

Regionalt miljøtilskudd er et årlig tilskudd som skal stimulere gårdbrukerne til å gjøre en ekstra miljøinnsats for å fremme kulturlandskapet og begrense forurensningen fra jordbruket.

I Agderfylkene har vi 20 ulike tilskuddsordninger fordelt på 6 ulike miljøtema. Det er knyttet diverse vilkår og krav til ordningene.

Miljøtema Områder Paragraf Tiltak
Kulturlandskap   § 4 Drift av bratt areal
§ 5 Drift av beitelag
Prioriterte kulturlandskaps-områder

§ 6

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark
§ 7 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark
§ 8 Slått av verdifulle jordbrukslandskap¹
Biologisk mangfold   § 9 Slått av slåttemyr og slåttemark
§ 10 Beiting av kystlynghei
§ 11 Brenning av kystlynghei
§ 12 Skjøtsel av trua naturtyper
§ 13 Skjøtsel av styvingstrær
Kulturminner og kultur-miljøer   § 14 Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner (buveier)
§ 15 Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner (gravminner)
§ 16 Skjøtsel av bakkemurer
Friluftsliv   § 17 Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet
Avrenning til vann Prioriterte områder (vannområder) § 18 Ingen jordarbeiding om høsten²
§ 19 Fangvekster sådd etter høsting
§ 20 Grasdekt kantsone i åker
Utslipp til luft   § 21 Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel
§ 22 Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding
§ 23 Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange