Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


14.06.2019

Fagdag Setesdal rus og psykisk helse 2019

Fagdagen er et samarbeid mellom kommunene i Setesdal, NAV, ARA-SSHF og Fylkesmannen.  

11.06.2019

Arendalsuka – «Hvordan mestrer vi livet?» - Fylkesmannens barn- og ungeseminar 2019

Fylkesmannen i Agder inviterer til barn- og ungeseminar fredag 16. august på Tyholmen hotell.

23.05.2019

Ledige verv i kontrollkommisjonen

Fylkesmannen i Agder søker medlemmer til kontrollkommisjoner i psykisk helsevern i Aust-Agder.

21.05.2019

Tilskudd kompetanshevende tiltak rus- og psykisk helse 2019

Fylkesmannen har i oppdrag å understøtte komptansehevende tiltak på rus- og psykisk helsefeltet. I den forbindelse har vi avsatt noe midler for å bidra til lokal tjenesteutvikling.

08.04.2019

Prosjektsamling - Habilitering/rehabilitering

Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering er ett av tiltakene i Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019. Siden vi er nå inne i det siste året i opptrappingsplanen arrangerer Fylkesmannen en ny prosjektsamling. Vi ønsker å fokusere på avslutning/implementering, og på hva som er suksessfaktorene for å lykkes med å nå målsetningen med prosjektet.

03.04.2019

Kurs i Motiverende intervju

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring.

03.04.2019

Pakkeforløp rus og psykisk helse

Implementeringskonferanse på Agder «Pakkeforløp psykisk helse og rus barn, unge og voksne»

26.03.2019

Nytt studie i velferdsteknologi ved Sørlandets Fagskole

Høsten 2019 setter Sørlandets Fagskole i gang et nytt studieprogram innen velferdsteknologi.

25.03.2019

Studiet Teknologi i helse og omsorg ved Høgskulen på Vestlandet

Viktig kompetanse å ha i satsingen på omsorgstjenestene: Videreutdanning i omsorgsteknologi for helsepersonell ved Høgskulen på Vestlandet (30 studiepoeng)

22.03.2019

Lovbrudd avdekket ved Margarethestiftelsen hjemmesykepleie

Rapporten om Margarethestiftelsen hjemmesykepleie konkluderer med at de ansattes varselbrev på flere punkter var berettiget. Fylkesmannen konkluderer med lovbrudd, og vil følge opp saken i dialog med Arendal kommune, samt foreta et tilsynsbesøk i juni 2019.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel