Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnehagene får en aktivitetsplikt som skal sikre alle barn er trygt og godt barnehagemiljø

Nå har Stortinget vedtatt endringer i barnehageloven. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 24.06.2020

Endringene, som skal gjelde fra 1. januar 2021, skal bidra til at: 

  • De ansatte i barnehagene handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø
  • Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med og melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø
  • Barnehagen får ansvar for å utarbeide en skriftlig plan med egnede tiltak
  • Alle barnehageeiere skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter
  • Kommunen skal likebehandle kommunale og private barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet
  • Utdanningsdirektoratets skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager

 

 

 

Endringene i barnehageloven trer i kraft 1. januar 2021, men unntak av lovens del IV, ny §§ 56 i barnehageloven, om økonomisk tilsyn.

 

Her finner du vedtak til lov om endringer i barnehageloven.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-132/