Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer


02.10.2018

Temadag for faste verger i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til temadag for faste verger.


28.05.2018

Informasjon om fremtidsfullmakt

Hva skjer når du ikke lenger kan ta avgjørelser på egne vegne? Før 2013 ville svaret på spørsmålet ha vært opprettelse av vergemål. Ny vergemålslov åpner imidlertid for et privat alternativ til vergemål – opprettelse av fremtidsfullmakt. Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan man, dersom man ønsker det, unngå at Fylkesmannen oppnevner verge.


18.04.2018

Brukerundersøkelse for verger

Vi er interessert i din tilbakemelding på hvordan du som verge opplever kontakt og dialog med Fylkesmannen. Har du noen minutter å avse, håper vi du tar deg tid til å besvare våre 10 spørsmål i linken under.


10.04.2018

Digital innsending av vergeregnskap 2017

Fylkesmannen oppfordrer faste verger til å benytte Altinn for digital innsending.


16.02.2018

Utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8 a

Det er vedtatt endringer i utlendingsforskriften § 8-8 og ny § 8-8 a. Bestemmelsene trer i kraft 1. februar 2018.


22.01.2018

Innsending av vergeregnskap via Altinn

For verger med regnskapsplikt er det to måter å levere vergeregnskap på.

  1. Elektronisk via Altinn
  2. Pr. post til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer

22.01.2018

Ny kontaktinformasjon

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble slått sammen 01.01.2018 til Fylkesmannen i Trøndelag.


22.01.2018

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt kan være et alternativ til vergemål.


22.01.2018

Informasjon fra møter våren 2017

Foiler fra informasjonsmøter for verger våren 2017 hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag


22.01.2018

Informasjon fra møter høsten 2016

Foiler fra informasjonsmøter for verger høsten 2016 hos Fylkesmannen i Sør-TrøndelagKontakt

Vergemålsenheten har telefontid på hverdager kl. 12:00-14:00.

Tlf. 74 16 83 00.

Besøksadresser

Steinkjer:
Statens hus, Strandveien 38

Trondheim:
Statens hus, Prinsens g. 1