Viktig informasjon ved mulig avlingssvikt forårsaket av klima

Trøndelag har fått etterlengtet nedbør, men enda ikke en rotbløyte, og det er derfor fortsatt tørt mange steder. Fylkesmannen har registrert at noe eng har blitt høsta og åkrer ser dårlige ut på grunn av for lite nedbør. Tørken kan føre til avlingssvikt, og jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt grunnet klimaskader kan søke om erstatning. Erstatning forutsetter at det er godt dokumentert at det er en klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.

Dokumenter klimaskade og gi melding til kommunen om mulig avlingssvikt

For å ha rett til erstatning må årsakssammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal bekrefte skaden, hvordan skaden er oppstått, skadeomfang og hvordan dette har ført til redusert avling. Bilder kan gi god tilleggsinformasjon. 

Den som mener å ha avlingsskade må gi melding til kommunen, slik at kommunen har mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises. Kommunens feltkontroll vil også kunne avdekke andre skadeårsaker, som f.eks. ugras eller plantesykdommer.

Krav til å forebygge tap

Avlingssvikten må ha ei klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Hele eller deler av erstatninga kan bli avkorta dersom foretaket ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og har gjort det som en normalt kan regne med for å forebygge tap. Det er også et krav til å høste arealet. Det er bare ved særlige tilfeller det kan gis erstatning for uhøstet areal, og da må det innhentes en bekreftelse fra kommunen, som skal befare arealet.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside om erstatninger.

Nyhetssak på Landbruksdirektoratets hjemmeside:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/viktig-informasjon-ved-mulig-avlingssvikt-forarsaket-av-varforhold

Ta kontakt med kommunen dersom du trenger råd og hjelp.
Søknadsfristen for å søke erstatning er 31. oktober.