Midlertidig lov med unntak fra kommuneloven m.m.

Stortinget har vedtatt midlertidig lov som inneholder unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven for å avhjelpe situasjonen med Covid-19. Loven trådte i kraft 17. april og varer til 16. september 2020. 

Loven åpner bl.a. for at medlemmer av kontrollutvalget som blir midlertidig ansatt i kommunen eller fylkeskommunen for å gjøre arbeid knyttet til Covid-19 utbruddet fremdeles er valgbare til kontrollutvalget. 

Videre er fristen for å avgi revisjonsberetning utsatt til 15. juni 2020 og kommunestyrets frist for å vedta årsregnskap og årsberetning for 2019, er samtidig satt til 15. september 2020.

Loven letter også på kravene ved skriftlig saksbehandling etter kommunelovens § 11-8. Det åpnes midlertidig for at det er tilstrekkelig med tilslutning fra minst 2/3 av medlemmene ved skriftlig saksbehandling. Det er fortsatt krav om at selve vedtaket må være enstemming og øvrige vilkår for skriftlig saksbehandling i § 11-8 må være oppfylt. 

Det er også åpnet for fjernmøter for organer i interkommunale selskaper etter IKS-loven, på samme måte som organer etter kommuneloven og det er vedtatt utsettelse av frist til å fastsette regnskap for IKS-er, fristen er også her 15. september 2020.

Regjeringen hadde også fremmet forslag om at kommunestyret og fylkestinget kunne
delegere myndigheten til å inngå interkommunale samarbeid til henholdsvis formannskapet
og fylkesutvalget. Dette fulgte ikke Stortinget opp, og det er derfor ikke gjort noen unntak fra
kommuneloven om hvilke bestemmelser som gjelder for delegering som følge av Covid-19.