Endra rettleiar for nytt kommunalt sengetilbod

Helsedirektoratet har no kome med revidert rettleiar for kommunane sin plikt til øyeblikkeleg hjelp døgnopphald.

Kommunane har plikt til å tilby øyeblikkeleg hjelp døgnopphald frå 2016, men det er lagt opp til ei gradvis innfasing. Fram til no har Sogndal,  Luster, Hå og Stavanger oppretta eit slikt tilbod i Sogn og Fjordane/Rogaland. Rettleiaren beskriv mellom anna førebuingar, kvalitet i tilbodet og økonomiske føresetnader. Kommunane bør særskilt merke seg at det stillast nye krav til tilleggsdokumentasjon frå 2013, mellom anna innsending av dokumentasjon knytt til kvalitet og fagleg forsvarleg tilbod.