Oppvekstprofiler -sammenstilling av statistikk for barn og unge

Oppvekstprofiler for alle landets kommmuner viser noen av kommunens styrker og utfordringer. Profilene kan benyttes i planarbeidet for barn og unges oppvekstmiljø.

Formål

Formålet med oppvekstprofilene er å samle oppdatert oppvekst-statistikk på ett sted og samtidig publisere statistikk som er unik for hver enkelt kommune. 

Oppvekstmiljø og planarbeid

Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling. Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø.

En god oppvekst

Flere forhold har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst:

  • At barn og unge føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner og i nærmiljøet.
  • At barn og unge får god tilknytning til skole og etter hvert arbeidsliv.
  • At barn og unge har god psykisk og fysisk helse.
  • At barn og unge med innvandrerbakgrunn har de samme mulighetene som andre jevnaldrende.
  • At familiens økonomi er trygg og forutsigbar og at familiens levekår er gode.

 

Denne første oppvekstprofilen presenterer statistikk for disse fem forholdene i kommunen. I tillegg fins det supplerende statistikk og informasjon i Kommunehelsa statistikkbank. All statistikk må tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.

Årlige oppdateringer

Statistikkbanken blir løpende oppdatert, og det vil i framtida komme årlige utgaver av profilene.

Oppvekstprofilene er utarbeidet i samarbeid mellom fem ulike direktorater og Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra 0–24-samarbeidet.

Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet