Krisehåndtering og samordning

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et gitt område i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Fylkesmannen kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofer er det ofte flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. I slike situasjoner kan Fylkesmannen samordne innsatsen. Hvis det blir aktuelt å iverksette en slik regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Fylkesmannen og de berørte etatene. Her kan fylkesberedskapsrådet være et viktig forum.

Fylkesberedskapsråd i alle fylker

Fylkesberedskapsrådet er satt sammen av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner som har fagkunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være Fylkesmannens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Fylkesmannen myndighet til å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis kommunikasjonen med regjeringen blir brutt.

Vis mer


19.07.2018

Evalueringsrapport - fare for demningsbrudd Sortland

Fylkesmannen har evaluert håndteringen av faren for demningsbrudd på Sortland kommunes drikkevannskilde den 29. juni 2017


19.07.2018

Evalueringsrapport - svært stor snøskredfare på Helgeland

Fylkesmannen har evaluert krisehåndteringen i forbindelse med den svært store skredfaren (faregrad 5) den 20.-22. april 2018


27.06.2016

Reviderte retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Reviderte retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har revidert retningslinjene for varsling og rapportering på samordningskanal.

Retningslinjene beskriver hvordan etatene på samordningskanalen, herunder Fylkesmannen, kommuner, DSB og Sivilt situasjonssenter KSE skal motta , kvittere og videreformidle varsler. I tillegg beskriver retningslinjene hvordan man iverksetter og ivaretar situasjonsrapportering på samordningskanalen.

Formålet med retningslinjene er å sikre helhetlige og enhetlige rutiner for varsling og situasjonsrapportering, samt sikre en mest mulig samordnet og effektiv håndtering av uønskede hendelser.  

 


04.12.2012

Økt samarbeid om beredskap

Hva kan vi lære av 22. juli, og hvordan kan vi bli bedre på samordning av beredskapen? Dette var hovedtema da fylkesberedskapsrådet møttes den 11. september 2012.


Kontaktpersoner

Aktuelt

Kriseinfo.no er din inngang til myndighetenes kriseinformasjon.