Krisehandtering og samordning

Ansvarsprinsippet inneber at den instansen som er ansvarleg for eit område i ein normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendingar og kriser. Nærleiksprinsippet inneber at kriser skal handterast på lågast mogleg nivå.

Fylkesmannen kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofar er det ofte fleire instansar som er involverte i krisehandteringa. I slike situasjonar kan Fylkesmannen samordne innsatsen. Dersom det blir aktuelt å setje i verk ei slik regional samordning, skal det opprettast kontakt mellom Fylkesmannen og dei aktuelle etatane. Her kan fylkesberedskapsrådet vere eit viktig forum.

Alle fylke skal ha eit fylkesberedskapsråd

Fylkesberedskapsrådet er sett saman av leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. Rådet er eit forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i ein krisesituasjon vil rådet vere Fylkesmannens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Fylkesmannen mynde til å ta hand om viktige samfunnsinteresser dersom kommunikasjonen med regjeringa blir broten.

Vis meir


19.07.2018

Evalueringsrapport - fare for demningsbrudd Sortland

Fylkesmannen har evaluert håndteringen av faren for demningsbrudd på Sortland kommunes drikkevannskilde den 29. juni 2017

19.07.2018

Evalueringsrapport - svært stor snøskredfare på Helgeland

Fylkesmannen har evaluert krisehåndteringen i forbindelse med den svært store skredfaren (faregrad 5) den 20.-22. april 2018

14.03.2018

Lite nedbør og kulde gir problemer med vannforsyningen

27 kommuner i Nordland har rapportert om problemer med vannforsyningen denne vinteren på grunn av lite nedbør og mye kulde.

29.01.2018

Evaluering av Cora og snøskredvarsel

Fylkesmannen har gjennomført evaluering av ekstremværet Cora og påfølgende periode med stor snøskredfare i uka etter ekstremværet.

12.12.2017

Evaluering av beredskapen under ekstremværet Ylva

Ekstremværet Ylva traff Nordland 23. og 24. november. Fylkesmannen har nå utarbeidet en evalueringsrapport.

27.06.2016

Reviderte retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har revidert retningslinjene for varsling og rapportering på samordningskanal.


Aktuelt

Kriseinfo.no er din inngang til myndighetenes kriseinformasjon.