Marint vern

Vern av sjøområder er med på å beskytte mangfoldet av arter og naturtyper i fjord, kyst og hav.

Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner. Vi har i Norge de siste tiårene gjennomført flere tematiske verneplaner for å sikre en representativ fordeling av verneområdene. Vi har vernet viktige områder med myr, våtmark, edellauvskog, kvartærgeologi, barskog og rik lauvskog.

Den siste tematiske verneplanen som er igangsatt er marin verneplan der et utvalg av representative, særegne, sårbare eller truede marine undersjøiske naturtyper langs kysten og i territorialfarvannet blir tatt vare på.

I 2001 ble det satt ned et bredt sammensatt rådgivende utvalg for å velge ut områder egnet for marint vern. De delte de aktuelle områdene inn i: poller, strømrike lokaliteter, spesielle gruntvannsområder, fjorder, åpne kystområder, transekter kyst- hav og sokkelområder. I tillegg ble det tatt hensyn til geografisk spredning.

Det rådgivende utvalget gav i 2004 en anbefaling om vern av 36  områder. I Nordland ble Andfjorden, Tysfjorden, Kaldvågfjorden og Innhavet, Røstrevet, Karlsøyfjorden, Saltstraumen, Nordfjorden i Rødøy og Vistenfjorden foreslått.

I dag er det vernet femten marine verneområder i Norge, hvor fem av disse ligger i Nordland. I 2013 ble Saltstraumen marine verneområde vedtatt, mens Kaldvågfjorden og Innhavet/Gálldavákvuona ja Sismera Merrasuoddjimguovllo , Karlsøyfjorden, Nordfjorden og Innervisten marine verneområder alle ble vedtatt i 2020.


24.06.2020

Fire nye marine verneområder i Nordland

Regjeringa har 23. juni 2020 opprettet fire nye marine verneområder i Nordland: Kaldvågfjorden og Innhavet i Hamarøy, Karlsøyfjorden i Bodø, Nordfjorden i Rødøy og Innervisten i Vevelstad.

24.08.2018

Andfjorden

Marin verneplan

13.06.2017

Fylkesmannen tilrår 4 nye marine verneområder i Nordland

Fylkesmannen tilrår opprettelse av Kaldvågfjorden og Innhavet, Karlsøyfjorden, Nordfjorden og Innervisten marine verneområder.

06.04.2017

Høring av marin verneplan avsluttet

Høring av marin verneplan er nå avsluttet. Vi takker for mange gode innspill. Fram til juni vil vi gå gjennom innspillene og utarbeide vår tilrådning om vern.

02.06.2015

Nordfjorden marine verneområde

Kongen i statsråd vedtok opprettelse av verneområdet som ligger i Rødøy kommune 23. juni 2020.

02.06.2015

Innervisten marine verneområde

Kongen i statsråd vedtok opprettelse av verneområdet som ligger i Vevelstad kommune 23. juni 2020.

02.06.2015

Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde Gálldavákvuona ja Sismera Merrasuoddjimguovllo

Kongen i statsråd vedtok opprettelse av verneområdet i Hamarøy kommune 23. juni 2020.

02.06.2015

Karlsøyfjorden marine verneområde

Kongen i statsråd vedtok opprettelse av verneområdet som ligger i Bodø kommune 23. juni 2020.

12.02.2013

Saltstraumen marine verneområde

Saltstraumen marine verneområde ble vedtatt opprettet den 21. juni 2013 av Kongen i statsråd. Fra 1.oktober 2015 tok Bodø kommune over forvaltningsansvaret for Nordlands første marine verneområde.  Les mer om arbeidet med selve verneplanarbeidet i artiklene under.