Andfjorden

Marin verneplan

Fylkesmannen i Nordland og fylkesmannen i Troms og Finnmark har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å utrede vern av et sjøområde mellom og utenfor Andøya og Senja. Den 23. august 2018 ble det sendt ut en melding som markerte oppstart av planarbeidet. Den 2. oktober 2019 ble det sendt ut melding om utvidelse av utredningsområdet med 304 km2. Bakgrunnen for utvidelsen av utredningsområdet er funn av sjeldne korall- og ruglforekomster, som vi ønsker å inkludere i verneforslaget. Nytt utredningsområde blir på 1964 km2. Utredningsområdet berører Andøy kommune i Nordland fylke og Harstad, Tranøy og Torsken kommuner i Troms fylke.

Verneplanprosessen vil følge Miljødirektoratets rundskriv: T-2/15 Saksbehandlingsregler ved områdevern etter naturmangfoldloven (§§ 41-43). Utredningsområdets store størrelse gjør at verneplanen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Verneplanprosessen er skissert punktvis i kolonnen til høyre. Møtereferater og relevante dokumenter er lagret under sine respektive punkter.

I kartlagslisten kan man krysse av for å se de ulike forslagene til vernegrense og kandidatene til referanseområder som skal utredes.

Åpne kartet i egen nettside

 

Artikler

Hovedpunkter i planprosessen

Oppstartfase

Referat fra møte med Andøy kommune 16.11.17.pdf

Oppdragsbrev Miljødirektoratet 20.04.17.pdf

Foreløpig tilrådning fra rådgivende utvalg for marin verneplan.pdf

Endelig tilrådning fra rådgivende utvalg for marin verneplan.pdf

Meldingsfase

Referat fra møtet med Søndre Torsken fiskarlag 09.09.2019.pdf

Referat fra møte med referansegruppe for fiskeri 02.05.2019.pdf

Referat fra møte med referansegruppe naturmangfold 26.02.2019.pdf

Referat fra møte med kommunegruppe 13.02.2019.pdf

Protokoll fra AU-møte 12.02.2019.pdf

Høringsuttalelser til oppstartmelding.pdf

Oppstartmelding for Andfjorden 24.08.2018.pdf

Oppsummering av innspill oppstartmelding - med fylkesmannens kommentarer.pdf

Utredningsfase

Utredningsprogrammet for marint vern i Andfjorden.pdf

Oppsummering av høringsinnspillene med fylkesmannens merknadsbehandling.pdf

Referat fra møte med Andøy kommune 14 nov 2019.pdf

Referat fra møte med ordførere i Troms 8 nov 2019.pdf

Innspillene til høringen av forslag til utredningsprogram.pdf

Forslag til utredningsprogram 02.10.2019.pdf

Notat Silling Referanseområder Fiskeri 01.10.19.pdf

Referat fra skypemøte med Flakstadvåg laks 20.09.2019.pdf

Referat fra møte med Flakstadvåg Laks den 09.09.2019.pdf

Referat fra møte hos NGU vedr referanseområder 21.08.2019.pdf

Referat fra skypemøte om referanseområder 06.06.2019.pdf

Faglig gjennomgang

Høring

Fylkesmannens tilrådning

Miljødirektoratets tilrådning

Sluttbehandling hos Klima- og miljødepartementet

Endelig vedtak i Stortinget