Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Nordland har en natur som mange beskriver som fantastisk med en flott kyststripe med skjærgård og bratte fjell som stuper ned i havet. Fylket har og flotte fjorder, ville fjell, isbreer og samtidig godt med mer lett tilgjengelige områder som egner seg for turgåing for store og små.

Luftfoto av området rundt Saltstraumen i Nordland.

Det er mye flott og variert natur i Nordland. (Foto: Kari Vassbotn)

Samtidig har fylket et sterkt næringsliv. Nordland er størst på oppdrett, er et betydelig fiskerifylke, en stor produsent av elektrisk kraft, og har mange store industribedrifter. Her drives landbruksvirksomhet, og det fins store muligheter innen bl.a. turisme og bergverksdrift.

Selv om vi har store arealer til disposisjon i Nordland opplever vi og press mot naturressursene. Enkelte steder skyldes dette forurensing. I de fleste større og mindre havnene finner mye forurensete sedimenter. Vi finner og forurensinger i havet utenfor industristeder som Rana, og i Sulitjelma fins gammel gruveforurensing. Å rydde opp i disse gamle syndene er et kostbart og langsiktig arbeid.

I en tid med stor økonomisk aktivitet er det en utfordring å forvalte store og verdifulle arealer for oss selv og våre etterkommere. De som kommer etter oss bør kunne mene at vår generasjon har lagt grunnlaget for at de også får oppleve et fantastisk fylke med mye flott og tilgjengelig natur. I Nordland er dette fortsatt mulig, om arealbruken styres planmessig.

I Nordland fins videre arter som skal ha særskilt oppmerksomhet. De store rovdyrene er vernet, men skal forvaltes på en måte som ikke er til hinder for beitebruk. Dette er utfordrende, og konflikten rovvilt – beitebruk er en konflikt som vanskelig kan unngås med de bestandsmåla som er for rovvilt, og det omfanget av beitebruk som er ønsket. De fleste nordlendinger mener samtidig at vi skal ha både rovdyr og beitedyr, slik og nasjonal politikk sier.

Laks, sjøørret og sjørøye er andre arter som er utgjør en del av nordlandnaturen. Disse artene ønsker vi og å ta vare på. Samtidig vet vi at bestandene av disse artene kan trues av kraftutbygginger, av lakselus, av rømt oppdrettsfisk, og av fiske i sjø og vassdrag.

Andre arter som vi har i naturen i Nordland, og som er utsatt for et press, hubro, svarthalespove, nordlandglattkrans, narreglye med fler.

Fylkesmannen skal bidra til at naturen forvaltes slik at også nordlendingen i framtida er takknemlig for den naturen han har fått overlevert, med sine opplevelser, arter og naturtyper, i balanse med ønsket om utvikling av næringsliv og samfunn for øvrig.


18.03.2019

70 millioner til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet har nå tildelt 70 millioner kroner til 69 prosjekter i hele landet for å forebygge miljøskadene av marin forsøpling. I Nordland er det tildelt drøye 7 millioner kroner til 8 prosjekter. 

14.03.2019

Samling for strandsøppelet

Bekymringa for havsøppel og iveren for frivillig strandrydding er stor i Nordland. Men korleis kan engasjement og ressursar brukast mest mogleg effektivt? Kven skal betale for det herrelause avfallet? Og kven er det eigentleg som har ansvaret for oppryddinga av strendene i fylket vårt?

14.03.2019

Brevkontroll med fiskeindustri på Røst

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført en brevkontroll med fiskeindustrien på Røst. Tilsynet var del av en egen aksjon og var basert på tips fra publikum.

14.03.2019

Tilsyn ved Gildeskål Forskningsstasjon AS

Fylkesmannen var den 29-30 oktober på tilsyn hos Gildeskål Forskningsstasjon AS sine lokaliteter i Bodø og Gildeskål kommuner.

12.03.2019

Lakselusa - en trussel for villaksen, sjøørreten og sjørøya

Siden 1970-tallet kan mengden villaks i Nordland være redusert med så mye som 80%. Selv om vi nå har opplevd framgang, med redusert innslag av rømt oppdrettsfisk og oppgang av laks i Vefsna, er framtida til villaksen usikker. Lakselus tar fortsatt livet av mye laks og svært mye sjøørret.

11.03.2019

Vefsna endelig tilbake i fangststatistikken

I 2018 ble det innrapportert en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 24,7 tonn. Etter 30 år med fredning av laksen ble Vefsna endelig åpnet for et begrensa laksefiske som ga en fangst på 3,2 tonn laks.

25.02.2019

Vis hensyn til fuglene når du rydder på stranda!

Sesongen for strandrydding nærmer seg, og mange skal ut for å gjøre en stor innsasts for miljøet. Da er det viktig at vi tar hensyn til fuglene som hekker i området. 

19.02.2019

Overvåking av kalksjøer ved Harstad/Narvik lufthavn

AVINOR har igangsatt overvåking av vannvegetasjonen i Kjerkvatnet, Langvatnet og Lavangsvatnet i Evenes.  

12.02.2019

Søknad om utslippstillatelse - Calanus AS - Sortland

Calanus AS har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse til anlegg som skal bruke raudåte (hoppekreps) som råstoff for å produsere blant annet kosttilskudd på Holmen industriområde i Sortland kommune.

12.02.2019

Dobling i antall forurensningstilsyn

I 2018 hadde Fylkesmannens Miljøvernavdeling tilsyn med 71 virksomheter i Nordland. 53 av disse fikk pålegg om å rette avvik. Seks fikk varsel om tvangsmulkt og en fikk varsel om stenging. Ingen ble anmeldt.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel