Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Nordland har en natur som mange beskriver som fantastisk med en flott kyststripe med skjærgård og bratte fjell som stuper ned i havet. Fylket har og flotte fjorder, ville fjell, isbreer og samtidig godt med mer lett tilgjengelige områder som egner seg for turgåing for store og små.

Luftfoto av området rundt Saltstraumen i Nordland.Samtidig har fylket et sterkt næringsliv. Nordland er størst på oppdrett, er et betydelig fiskerifylke, en stor produsent av elektrisk kraft, og har mange store industribedrifter. Her drives landbruksvirksomhet, og det fins store muligheter innen bl.a. turisme og bergverksdrift.

Selv om vi har store arealer til disposisjon i Nordland opplever vi og press mot naturressursene. Enkelte steder skyldes dette forurensing. I de fleste større og mindre havnene finner mye forurensete sedimenter. Vi finner og forurensinger i havet utenfor industristeder som Rana, og i Sulitjelma fins gammel gruveforurensing. Å rydde opp i disse gamle syndene er et kostbart og langsiktig arbeid.

I en tid med stor økonomisk aktivitet er det en utfordring å forvalte store og verdifulle arealer for oss selv og våre etterkommere. De som kommer etter oss bør kunne mene at vår generasjon har lagt grunnlaget for at de også får oppleve et fantastisk fylke med mye flott og tilgjengelig natur. I Nordland er dette fortsatt mulig, om arealbruken styres planmessig.

I Nordland fins videre arter som skal ha særskilt oppmerksomhet. De store rovdyrene er vernet, men skal forvaltes på en måte som ikke er til hinder for beitebruk. Dette er utfordrende, og konflikten rovvilt – beitebruk er en konflikt som vanskelig kan unngås med de bestandsmåla som er for rovvilt, og det omfanget av beitebruk som er ønsket. De fleste nordlendinger mener samtidig at vi skal ha både rovdyr og beitedyr, slik og nasjonal politikk sier.

Laks, sjøørret og sjørøye er andre arter som er utgjør en del av nordlandnaturen. Disse artene ønsker vi og å ta vare på. Samtidig vet vi at bestandene av disse artene kan trues av kraftutbygginger, av lakselus, av rømt oppdrettsfisk, og av fiske i sjø og vassdrag.

Andre arter som vi har i naturen i Nordland, og som er utsatt for et press, hubro, svarthalespove, nordlandglattkrans, narreglye med fler.

Fylkesmannen skal bidra til at naturen forvaltes slik at også nordlendingen i framtida er takknemlig for den naturen han har fått overlevert, med sine opplevelser, arter og naturtyper, i balanse med ønsket om utvikling av næringsliv og samfunn for øvrig.


13.07.2018

Søknad om utfylling i sjø - Ytre Langnes - Rana

Mo Industripark AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvidelse av havneområdet ved Langnes. 


13.07.2018

Høring - Søknad om etablering av midlertidig anlegg for mellomlagring av farlig avfall

Perpetuum Miljø AS søker om tillatelse til å etablere midlertidig anlegg for mellomlagring av farlig avfall i Rana kommune.


13.07.2018

Søknad om utfylling i sjø - Terråk - Bindal

Brukstomta Næringspark AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved Brukstomta Næringspark i Terråk i Bindal kommune.


12.07.2018

Søknad om utfylling i sjø - Mølnarodden - Flakstad

Artec Aqua AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til ny utfylling i sjø ved Mølnarodden i Flakstad kommune. Utfyllingen er søkt i forbindelse med etablering av et nytt landbasert anlegg for fiskeoppdrett.

 


06.07.2018

Tilrådning til vern av Ursvatnet naturreservat i Brønnøy kommune

Fylkesmannen i Nordland foreslår vern av Ursvatnet som naturreservat.


29.06.2018

Klimasats i Nordland 2018

9 kommuner og Nordland fylkeskommune har til sammen fått betydelig med "Klimasats"-midler for tiltak som kan bidra til reduksjon av kommunale klimautslipp. Nesten halvparten gikk til Flakstad kommune.


24.06.2018

Gipsdeponiene i Holandsvika

DMR Miljø og Geoteknikk har ferdigstilt rapportene om gipsdeponiene i Holandsvika i Vefsn. De konkluderer med at det er betydelig spredning av lukt gjennom rør og bekker som renner gjennom deponiene.


24.06.2018

Holmholmen

Holmholmen er et gammelt fredlyst egg- og dunvær som også er vernet som naturreservat. Fylkesmannen bidrar sammen med Hemnes kommune med midler til ærfuglrøkting på holmen i hekketiden for å ivareta driften av ærfuglværet og bevare en gammel tradisjonsnæring.  


22.06.2018

Nye naturreservater vedtatt

Regjeringen opprettet i dag to nye naturreservater og utvidet et eksisterende naturreservat i Nordland. Områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog og er et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern.


22.06.2018

Lofotodden nasjonalpark er vedtatt

Lofotodden nasjonalpark i Moskenes og Flakstad kommuner ble opprettet i ved kongelig resolusjon i statsråd 22.juni 2018. Nasjonalparken omfatter et areal på 99 kvadratkilometer.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel