Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Nordland har en natur som mange beskriver som fantastisk med en flott kyststripe med skjærgård og bratte fjell som stuper ned i havet. Fylket har og flotte fjorder, ville fjell, isbreer og samtidig godt med mer lett tilgjengelige områder som egner seg for turgåing for store og små.

Luftfoto av området rundt Saltstraumen i Nordland.

Det er mye flott og variert natur i Nordland. (Foto: Kari Vassbotn)

Samtidig har fylket et sterkt næringsliv. Nordland er størst på oppdrett, er et betydelig fiskerifylke, en stor produsent av elektrisk kraft, og har mange store industribedrifter. Her drives landbruksvirksomhet, og det fins store muligheter innen bl.a. turisme og bergverksdrift.

Selv om vi har store arealer til disposisjon i Nordland opplever vi og press mot naturressursene. Enkelte steder skyldes dette forurensing. I de fleste større og mindre havnene finner mye forurensete sedimenter. Vi finner og forurensinger i havet utenfor industristeder som Rana, og i Sulitjelma fins gammel gruveforurensing. Å rydde opp i disse gamle syndene er et kostbart og langsiktig arbeid.

I en tid med stor økonomisk aktivitet er det en utfordring å forvalte store og verdifulle arealer for oss selv og våre etterkommere. De som kommer etter oss bør kunne mene at vår generasjon har lagt grunnlaget for at de også får oppleve et fantastisk fylke med mye flott og tilgjengelig natur. I Nordland er dette fortsatt mulig, om arealbruken styres planmessig.

I Nordland fins videre arter som skal ha særskilt oppmerksomhet. De store rovdyrene er vernet, men skal forvaltes på en måte som ikke er til hinder for beitebruk. Dette er utfordrende, og konflikten rovvilt – beitebruk er en konflikt som vanskelig kan unngås med de bestandsmåla som er for rovvilt, og det omfanget av beitebruk som er ønsket. De fleste nordlendinger mener samtidig at vi skal ha både rovdyr og beitedyr, slik og nasjonal politikk sier.

Laks, sjøørret og sjørøye er andre arter som er utgjør en del av nordlandnaturen. Disse artene ønsker vi og å ta vare på. Samtidig vet vi at bestandene av disse artene kan trues av kraftutbygginger, av lakselus, av rømt oppdrettsfisk, og av fiske i sjø og vassdrag.

Andre arter som vi har i naturen i Nordland, og som er utsatt for et press, hubro, svarthalespove, nordlandglattkrans, narreglye med fler.

Fylkesmannen skal bidra til at naturen forvaltes slik at også nordlendingen i framtida er takknemlig for den naturen han har fått overlevert, med sine opplevelser, arter og naturtyper, i balanse med ønsket om utvikling av næringsliv og samfunn for øvrig.


10.12.2018

Tilsyn med Gildeskål Forskningsstasjon AS

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført tilsyn med Gildeskål Forskningsstasjon AS


07.12.2018

Søknad om utfylling - Børøya industriområde - Hadsel

Nordlaks Eiendom AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved Børøya industriområde i Hadsel kommune. Dette i forbindelse med behov for nytt land til utvidelse av industriområdet.


05.12.2018

Tilskudd til trua arter og naturtyper 2019

Nå kan det søkes om tilskudd til gjennomføring av tiltak i 2019 for trua arter og naturtyper, samt ville pollinerende insekter.


30.11.2018

Handelens Miljøfond lyser ut midler til prosjekter for å redusere plastforsøpling

Handelens Miljøfond utlyser inntil 20 millioner kroner i støtte til prosjekter som reduserer plastforsøpling. Utlysningen er åpen for alle. Søknadsfristen er 15. desember.


29.11.2018

Invitasjon til seminar om søknad om støtte til opprydding i marin forsøpling

Miljødirektoratet inviterer til frokostseminar for å orientere om støtteordningen for 2019. Det vil informeres om hva de legger vekt på når de innvilger penger til prosjekter.


27.11.2018

Søknad om utfylling - Ballstad - Vestvågøy

NIC. HAUG AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved Reinesjøen i Ballstad i Vestvågøy kommune. Dette i forbindelse med behovet for nytt land til oppføring av nytt lagerbygg.


20.11.2018

Avinors miljøarbeid får "Bestått"

Fylkesmannen i Nordland har over en periode på 5 år besøkt alle flyplassene i fylket som driftes av Avinor. Hovedinntrykket vårt er at Avinor tar miljøarbeidet på alvor.


19.11.2018

Søknad om mudring og disponering av masser - Straumen småbåthavn - Sørfold

Fylkesmannen i Nordland har mottatt søknad fra Straumen Båtforening om tillatelse til mudring og disponering av masser ved Straumen småbåthavn i Sørfold kommune.


16.11.2018

Engasjerte havnesjefer i møte med Fylkesmannen

Fire uker etter gjennomføring av havnetilsyn var Fylkesmannen tilbake på Myre. Denne gangen var det Øksnes Havnevesen som inviterte til et felles møte med havnesjefer fra Lofoten og Vesterålen. Tema var håndtering av avfall fra skip.


16.11.2018

Forvaltningsplan for grågås i Nordland

En ny forvaltningsplan setter fokus på kunnskap om økende bestander, økende beiteskader på innmark, og behovet for mer organisert jakt på grågås.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel