Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Nordland har en natur som mange beskriver som fantastisk med en flott kyststripe med skjærgård og bratte fjell som stuper ned i havet. Fylket har og flotte fjorder, ville fjell, isbreer og samtidig godt med mer lett tilgjengelige områder som egner seg for turgåing for store og små.

Luftfoto av området rundt Saltstraumen i Nordland.Samtidig har fylket et sterkt næringsliv. Nordland er størst på oppdrett, er et betydelig fiskerifylke, en stor produsent av elektrisk kraft, og har mange store industribedrifter. Her drives landbruksvirksomhet, og det fins store muligheter innen bl.a. turisme og bergverksdrift.

Selv om vi har store arealer til disposisjon i Nordland opplever vi og press mot naturressursene. Enkelte steder skyldes dette forurensing. I de fleste større og mindre havnene finner mye forurensete sedimenter. Vi finner og forurensinger i havet utenfor industristeder som Rana, og i Sulitjelma fins gammel gruveforurensing. Å rydde opp i disse gamle syndene er et kostbart og langsiktig arbeid.

I en tid med stor økonomisk aktivitet er det en utfordring å forvalte store og verdifulle arealer for oss selv og våre etterkommere. De som kommer etter oss bør kunne mene at vår generasjon har lagt grunnlaget for at de også får oppleve et fantastisk fylke med mye flott og tilgjengelig natur. I Nordland er dette fortsatt mulig, om arealbruken styres planmessig.

I Nordland fins videre arter som skal ha særskilt oppmerksomhet. De store rovdyrene er vernet, men skal forvaltes på en måte som ikke er til hinder for beitebruk. Dette er utfordrende, og konflikten rovvilt – beitebruk er en konflikt som vanskelig kan unngås med de bestandsmåla som er for rovvilt, og det omfanget av beitebruk som er ønsket. De fleste nordlendinger mener samtidig at vi skal ha både rovdyr og beitedyr, slik og nasjonal politikk sier.

Laks, sjøørret og sjørøye er andre arter som er utgjør en del av nordlandnaturen. Disse artene ønsker vi og å ta vare på. Samtidig vet vi at bestandene av disse artene kan trues av kraftutbygginger, av lakselus, av rømt oppdrettsfisk, og av fiske i sjø og vassdrag.

Andre arter som vi har i naturen i Nordland, og som er utsatt for et press, hubro, svarthalespove, nordlandglattkrans, narreglye med fler.

Fylkesmannen skal bidra til at naturen forvaltes slik at også nordlendingen i framtida er takknemlig for den naturen han har fått overlevert, med sine opplevelser, arter og naturtyper, i balanse med ønsket om utvikling av næringsliv og samfunn for øvrig.


11.09.2020

Lisensfelling av jerv i Nordland

Rovviltnemnda har vedtatt en lisensfellingskvote for jerv i 2020/2021 på 16 jerv hvorav inntil 8 tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv.

10.09.2020

Høring - søknad om tillatelse til mottak og behandling av kasserte bildekk - Ragn Sells Dekkgjenvinning AS - Narvik kommune

Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS (RDS) har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven for å motta og behandle kasserte bildekk ved sitt anlegg i Kjøpsvik i Narvik kommune.

09.09.2020

Håndtering av avfall fra fallvilt og slakteavfall fra storvilt

Fylkesmannen i Innlandet har laget denne nettsaken der de forklarer regelverket for håndtering av avfall fra vilt og fallvilt. Les saken her

04.09.2020

Søknad om utfylling - Holmen industriområde - Sortland

Holmøy Maritime AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med bygging av et lakseslakteri med tilhørende visningssenter.

26.08.2020

Søknad om endrede grenseverdier for vibrasjoner - LKAB

LKAB Norge AS har søkt Fylkesmannen om endring av vilkår som omhandler vibrasjoner i tillatelsen etter forurensningsloven.

25.08.2020

Fylkesmannen i Nordland er ny forvaltningsmyndighet for vernet natur i Bodø

Forvaltningsmyndigheten for verneområdene i Bodø kommune ble i sommer overført fra kommunen til Fylkesmannen i Nordland.

24.08.2020

Krever korallundersøkelse i Økssundet i Steigen

Fylkesmannen i Nordland gir Cermaq Norway AS pålegg om korallundersøkelse ved sine lokaliteter Oksøy og Anevik i Steigen.

20.08.2020

Sluttrapport fra klimaskogprosjektet til Fylkesmannen i Nordland

Prosjektet var en av tre piloter om skog som klimatiltak. De andre pilotene ble gjennomført i Rogaland og Nord-Trøndelag.

12.08.2020

Meldeskjema for pukkverk

Det skal meldes ifra til Fylkesmannen før oppstart av anlegg for produksjon av pukk, grus, sand og singel. Meldeskjema finner du her. Skjemaet gjelder for både midlertidige/mobile anlegg og for stasjonære anlegg.

17.07.2020

Søknad om utfylling i sjø - Digermulen fergekai - Vågan

Nordland fylkeskommune har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø etter forurensningsloven i forbindelse med etablering av ny fergekai.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel