Inn på tunet

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Fylkesmannen har en tilrettelegger- og utviklerrolle.

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

  • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
  • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
  • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
  • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

  • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
  • Nav
  • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet. 

 

Nyhetssaker


23.01.2020

Nordland har bidratt i prosjektet Demensomsorg på gård

De foreløpige resultatene fra Demensomsorg på gård ble presentert i Stjørdal 16. januar. Deltakerne på erfaringsseminaret fikk også anledning til å bidra med data inn i prosjektet.

07.01.2020

Årets første nyhetsbrev

Vi starter 2020 med et nytt nyhetsbrev! Årets første nyhetsbrev og lenke til tidligere utsendte nyhetsbrev finner du til høyre. God lesing!

02.12.2019

Inn på tunet-studietur

I september tok Fylkesmannen med seg deltakere fra Nordland på studietur for å lære mer om Inn på tunet. Vi besøkte ulike kommuner i Viken fylke og fikk praktiske eksempler på tilbud til ulike brukergrupper. 

25.11.2019

Nytt nyhetsbrev

Her er årets tredje nyhetsbrev om Inn på tunet. Nyhetsbrevet finner du til høyre. God lesing!

28.10.2019

Nordland trenger flere godkjente Inn på tunet-tilbydere

I Nordland er det økende etterspørsel etter Inn på tunet-tjenester i kommunene. Vil du bli en del av en voksende næring og bidra til å skape en bedre hverdag for barn, unge, voksne og eldre? Meld deg på godkjenningskurs!

24.10.2019

Informerer til kjøpergruppen på dialogmøter for Leve hele livet

I høst gjennomføres dialogmøter om Leve hele livet, kvalitetsreform for eldre, med alle kommunene i Nordland. På mange av møtene informerer vi om Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens.

04.10.2019

Informasjonsmøte i Brønnøysund

Er du gårdbruker på Helgeland og tenker at Inn på tunet kan være en mulighet for din gård? Inn på tunet kan skape flere arbeidsplasser på din gård og bidra til gode generasjonsskifter. Meld deg på informasjonsmøte i dag!

27.06.2019

Leve hele livet - informasjonsfilm

Helse- og omsorgsavdelinga og Landbruks- og reindriftsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland har samarbeidet om en informasjonsfilm om Leve hele livet-reformen der vi viser frem Inn på tunet som et eksempel på dagaktivitetstilbud til personer med demens.

24.06.2019

Inn på tunet studietur

Er du kommuneansatt og ønsker å bli inspirert av andre kommuner som samarbeider med Inn på tunet-gårder om å gi et tilbud til ulike brukergrupper? Er du gårdbruker og ønsker å finne ut om Inn på tunet er en mulighet for din gård? Meld deg på vår Inn på tunet-studietur til Viken!

13.06.2019

Filminnspilling i Laukvik

Denne uka startet innspillingen av filmen om Leve hele livet-reformen og Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens. Location for filmingen var blant annet Stall Fagerbakken i Laukvik i Lofoten

Flere nyheter