Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel, med utgangspunkt i livet på gården og arbeidet der. Fylkesmannen har en tilrettelegger- og utviklerrolle.

Kommunene og NAV er viktige kjøpere av Inn på tunet-tjenester. Det må være et nært samarbeid mellom Inn på tunet-tilbyder og kommunens oppvekst-, skole-, helse- og/eller sosialsektor, samt NAV.

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:
• Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m
• Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering
• Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.


28.05.2018

Informasjonsmøte om Inn på tunet i Steigen

26. april arrangerte Fylkesmannen i Nordland, i samarbeid med Steigen kommune og Inn på tunet Nordland, informasjonsmøter om Inn på tunet for kjøpere og for interesserte gårdbrukere.


19.04.2018

Nordland har fått sin 20. godkjente Inn på tunet tilbyder

Stall Fagerbakken i Laukvik i Vågan kommune ble den 12. april Nordlands 20. godkjente Inn på tunet gård. Tilbyder Camilla Eilertsen er utdannet sykepleier og har videreutdanning innenfor Dyreassisterte intervensjoner og Hesteassisterte intervensjoner.


22.01.2018

Ny rapport om Inn på tunet tjenester i Nordland

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune gjennomført en studie av gårdsbaserte omsorgs- og velferdstjenester i Nordland. 


07.12.2016

Hjelp oss med framtida!

Nordland fylkeskommune er i gang med å lage et viktig dokument for landbruket i fylket: Regional plan for landbruk. Det er nå sendt ut en spørreundersøkelse til landbruksforetak som driver med grønt reiseliv, matforedling eller Inn på tunet-tjenester.


07.12.2016

Dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til økt livskvalitet hos personer med demens og deres pårørende

En ny håndbok for Inn på tunet-tilbydere og kommuner gjør det enklere å planlegge, etablere og drifte dagaktivitetstilbud på gårdsbruk.


21.09.2016

Studietur 23.-24. november

Det er fortsatt ledige plasser - påmeldingsfrist 20. oktober!


24.08.2016

Inn på tunet kurs oktober 2016

Norsk landbruksrådgivning HMS har kurs i Bodø 12. og 26. oktober.


10.05.2016

Handlingsplan for Inn på tunet i Nordland

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel for forskjellige brukergrupper.


08.01.2016

Er du gårdbruker og interessert i Inn på tunet?

Det jobbes for å etablere et tilbydernettverk for Inn på tunet i Nordland, for gårdsbruk som tilbyr omsorgs- og velferdstjenester til ulike brukergrupper. Er du eller ønsker du å bli tilbyder og interessert i å delta i et nettverk, kan du registrere deg her, så vil du få informasjon om arbeidet.


24.06.2015

Universitetsstudium om HMS i landbruket

Praktisk deltidsstudium som gir 15 studiepoeng, utviklet i samarbeid mellom Troms landbruksfaglige senter og Universitetet i Nordland.


Flere nyheter