Inn på tunet

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Fylkesmannen har en tilrettelegger- og utviklerrolle.

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

  • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
  • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
  • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
  • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

  • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
  • Nav
  • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet. 

 

Nyhetssaker


27.06.2019

Leve hele livet - informasjonsfilm

Helse- og omsorgsavdelinga og Landbruks- og reindriftsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland har samarbeidet om en informasjonsfilm om Leve hele livet-reformen der vi viser frem Inn på tunet som et eksempel på dagaktivitetstilbud til personer med demens.

24.06.2019

Inn på tunet studietur

Er du kommuneansatt og ønsker å bli inspirert av andre kommuner som samarbeider med Inn på tunet-gårder om å gi et tilbud til ulike brukergrupper? Er du gårdbruker og ønsker å finne ut om Inn på tunet er en mulighet for din gård? Meld deg på vår Inn på tunet-studietur til Viken!

13.06.2019

Filminnspilling i Laukvik

Denne uka startet innspillingen av filmen om Leve hele livet-reformen og Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens. Location for filmingen var blant annet Stall Fagerbakken i Laukvik i Lofoten

14.05.2019

Nytt nyhetsbrev

Årets første nyhetsbrev er nå publisert. Nyhetsbrevet finner du i menyen til høyre under dokumenter. God lesing! 

08.04.2019

Inspirasjonsseminar om Inn på tunet

Nærmere 70 deltakere fra 21 ulike kommuner deltok på Inspirasjonsseminar om Inn på tunet. Nordland har pr. i dag 21 godkjente Inn på tunet tilbydere og 9 som er i godkjenningsprosess, i følge Matmerk. 

04.03.2019

Informasjonsmøte på Sortland videregående skole, avd. Kleiva

3. april inviterer Fylkesmannen i Nordland og Inn på tunet Norge SA til et informasjonsmøte om Inn på tunet på Sortland videregående skole, avdeling Kleiva. Målgruppen for informasjonsmøtet er elever ved skolen og gårdbrukere som ønsker å finne ut om Inn på tunet kan være en aktuell satsning på sin gård. 

08.02.2019

Dagaktivitetstilbud til personer med demens i Vågan kommune

Vågan kommune samarbeider med Inn på tunet-tilbyder om dagaktivitetstilbud til personer med demens. Delta på vårt seminar 20.-21. mars og hør demenskoordinator John Håvard Nilsen og Inn på tunet-tilbyder Camilla Eilertsen fortelle om sine erfaringer knyttet til å etablere et samarbeid.

01.02.2019

Hege Lindstrøm presenterer Inn på tunet Nordland SA på Inspirasjonsseminaret 20.-21. mars

Hege Lindstrøm er daglig leder i Inn på tunet Norge SA og kommer på Inspirasjonsseminaret for å presentere det nyetablerte samvirket, Inn på tunet Nordland SA.

14.01.2019

Informasjonsmøte i Beiarn kommune 22. februar

22. februar skal prosjektgruppen for Inn på tunet informere kommunestyret i Beiarn kommune om mulighetene som ligger i Inn på tunet. I tillegg inviteres gårdbrukere og ansatte i kommunen til et informasjonsmøte kl. 11 på kommunehuset. 

14.01.2019

Godkjenningsordningen for Inn på tunet

Inn på tunet er registrert som et beskyttet fellesmerke og ordmerke. Alle norske gårdsbruk som oppfyller kravene i godkjenningsordningen for Inn på tunet har rett til å omtale tilbudet sitt som Inn på tunet og bruket merket (logoen) for Inn på tunet

Fleire nyhende