Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Myndighetene har vedtatt “Omsorgsplanen 2015” som tar for seg langsiktige strategier og tiltak for å sikre gode og offentlige tjenester for alle eldre og omsorgstrengende. De viktigste satsningsområdene er flere tilsatte i omsorgstjenestene, mer kunnskap, økt samhandling og medisinsk oppfølgning, forskning og kvalitetsutvikling, aktiv omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnerskap med familie og lokalsamfunn.

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene setter omsorgstjenester på dagsorden for å møte framtidens utfordringer.

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


01.11.2016

Høstkonferanse 2016 - Power point

Nå er power pointene fra Høstkonferansen publisert. 


01.07.2014

Morgensdagens omsorg

Høstkonferanse/Kløveråsenseminar 7. og 8. oktober 2014 i Bodø  -  Rica Hotel


05.03.2014

Søk om tilskudd til kompetanse

Kompetanseløftet 2015 - Nå kan kommunene søke om tilskudd for 2014 til opplærings- og kompetansetiltak av personell i helse- og omsorgstjenesten.


19.08.2013

"Morgendagens omsorg" er tema 3. og 4. oktober

Prosjekter rundt ernæring, legemiddelbruk og musikk som lindring vil bli presentert på høstkonferansen i Bodø der også morgendagens omsorg står på planen.


12.12.2012

Rapportering 2012 - Kompetanseløftet 2015

Kommuner som vil søke tilskudd til tiltak som finasieres over Kompetanseløftet 2015 må rapportere til Fylkesmannen innen 1. februar 2013.


28.11.2012

Nevroplan 2015, en delplan av Omsorg 2015

Nevroplan 2015 handler om de kommunale tjenestenes nye brukere - personer med nevrologiske skader eller sykdommer


28.11.2012

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Pasienter som har særlig risiko for underernæring er eldre, demente, mennesker med kroniske lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose og hjerte- og lungesykdommer. De nye retningslinjene anbefaler gode verktøy for å fange opp personer i ernæringsmessig risiko slik at underernæring kan forebygges.


28.11.2012

Oppdatert Demensplan 2015 "Den gode dagen"

Demensplan 2015 «Den gode dagen» er nå oppdatert med et revidert handlingsprogram


28.11.2012

Høstkonferanse - Omsorg 2015 - Presentasjoner

Dette var en erfaringskonferanse med "nogo attåt" og konferansen ble arrangert 17. og 18. oktober 2012.


28.11.2012

Utlysning av tilskudd - dagaktivitetstilbud

Etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.Kontaktinformasjon

Benthe Westgaard
75 53 15 14

Berit Kjølmoen
75 53 16 59

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema