Øvre aldersgrense for faste verjer

Vi får stadig førespurnadar om det er sett ei øvre aldersgrense for å vere fast verje.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har på grunnlag av dette funne det tenleg å setje ei øvre aldersgrense for å vere fast verje. Aldersgrensa er sett til 75 år, med verknad frå 01.01.2020.

Vi ynskjer at verja sjølv gir Fylkesmannen melding om behov for endring av verje i sine saker i løpet av det året dei fyller 75 år.  Fylkesmannen vil då starte sak om endring av verje og vi vil varslar verjehavar om endringa. Vi anbefaler at verja snakkar med verjehavar om at han/ho får ny verje.  Dersom det er forslag til ny verje i saka, eller det vurderast at det ikkje er behov for verje lenger, ber vi om at dette opplysast i meldinga til Fylkesmannen.

 

Hugs at du som verje må stå i rollen fram til vedtak om fritak frå oppdraget er motteke.

 

Du som fyller 75 år eller meir i 2020, kan melde frå om behov for endring av verje i dine saker frå 01.01.2020