Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar , skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Fylkesmannen følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Fylkesmannens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv – dette kan du lese meir om under temaet tvang.

 

Vis meir


12.12.2017

Tilskot til psykologar i kommunane 2018

Tilskotordninga med mål om å tilsette fleire psykologar i kommunane er no lyst ut for 2018.


16.01.2017

Tilskot til kommunalt rusarbeid

Tilskot til kommunalt rusarbeid har som mål å gi auka og varig vekst i kapasiteten i kommunen sine tenester til menneske med rusmiddelrelaterte problem. Dei skal sikrast et heilskapleg, tilgjengeleg og individuelt tilpassa tenestetilbod.


03.01.2017

Psykologar i kommunane

I 2020 blir det lovkrav om psykologkompetanse i kommunane. Tilskotsordninga er
meint som eit bidrag for å hjelpe kommunane i rekrutteringa av psykologar før lovkravet
blir innført.


22.11.2016

Tilskot rus/psykisk helse

Med atterhald om Stortinget si godkjenning, kunngjer helse og omsorgsdepartementet tilskot til tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester og barn og unge med samansette hjelpebehov.


15.11.2016

Ny forskrift ved bruk av tvang i rusinstitusjon

1. november 2016 kom det ny forskrift om rettar og bruk av tvang ved opphald i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personar med rusmiddelproblem.


11.11.2016

IPS

Molde IPS er ein av åtte pilotar i Norge som jobbar med Individuell jobbstøtte; IPS (Individual Placement and Support) – eit målretta samarbeid som forpliktar.


31.05.2016

Ny kunngjering kommunalt rusarbeid

Møre og Romsdal fekk for 2016 tildelt kr 16 mill frå Helsedirektoratet til kommunalt rusarbeid. På grunn av overførte midlar frå 2015 vart det pengar igjen etter første tildeling til kommunane.


30.05.2016

Ein aktiv og meiningsfylt kvardag for alle

Det var temaet på nettverkssamlinga i Geiranger, der nærare 180 personar som
arbeider innanfor psykisk helse- og rusfeltet i Møre og Romsdal, var samla 24.-26. mai.


16.03.2016

Utlysing av offentleg verv

Ledig verv som varaformann i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HF - med ansvarsområde sjukehusa i Molde og Kristiansund.


08.03.2016

Kompetanse- og innovasjonstilskot 2016

Tilskotet skal stimulere kommunane til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte framtidas utfordringar på helse og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tenester. 

 


Fleire nyhende