OMSORG 2020

Omsorg 2020 presenterer regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet sammen med konkrete tiltak i oppfølgingen av Meld.St.29(2012-2013) Morgendagens omsorg.

 

Dokumentet skal bidra til langsiktighet i vårt felles arbeid med å styrke kapasiteten, kompetansen, og kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det skal også fungere som et viktig grunnlagsmateriale for kommunene i planlegging, utvikling og drift  av helse- og omsorgssektoren.

Omsorg 2020, Meld.St.26(2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet og Meld.St.19 ( 2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter gir et bilde av utfordringer, strategier og tiltak for en samlet helse og omsorgstjeneste i kommunene.