Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Fylkesmannen følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


27.03.2020

Midlertidige føringer for kontrollkommisjonen

Helsedirektoratet har gitt midlertidige føringer for kontrollkommisjonenes og fylkesmennenes oppgaver etter psykisk helsevernloven under utbruddet av Covid-19 virus

18.12.2019

Informasjon om tilskudd på rus- og psykiskhelse feltet

Fylkesmannen forvalter tilskudd for Helsedirektoratet. Du finner mer informasjon om søknadsfrister og rapportering på tilskuddsordningene på helsedirektoratets sider.

17.12.2019

Rapportering på psykolog-ordningen

Tilskuddsordningen "Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene" er ikke videreført i statsbudsjettet for 2020, men kommuner som mottok tilskudd for 2019 skal rapportere til Fylkesmannen innen 1. februar 2020. Det vil bli lagt til rette for elektronisk rapportering.

26.09.2019

Erfaringskonferanse om ROP-lidelser

Helsetilsynet vil sammen med de regionale helseforetakene arrangere en  erfaringskonferanse om spesialisthelsetjenester til pasienter med psykiske lidelser og samtidige ruslidelser mandag 25. november 2019. 

15.08.2019

2. gangs utlysning av ordningen: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Fylkesmannen i Oslo og Viken har midler som kan tildeles denne ordningen, etter fristen som var 1. mars 2019. Kommuner, statlige foretak, eller kommuner og helseforetak i fellesskap, som ønsker å søke, bes sette seg godt inn i regelverket for ordningen og sende søknad til fmovpost@fylkesmannen.no innen onsdag 21. august 2019.      

27.06.2019

Ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen og stadig flere ungdom rapporterer om psykiske helseplager. En egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal snu denne utviklingen og bidra til at unge mestrer eget liv.

06.06.2019

«Rus og følelser»


24.05.2019

Kurs i Motiverende Intervju (MI),


24.05.2019

Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi


24.05.2019

Mye å forbedre i tjenestetilbudet til personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse

Statens helsetilsyn legger nå fram oppsummeringsrapportene fra de to landsomfattende tilsynene som fylkesmennene gjennomførte i 2017 og 2018: tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Flere nyheter