Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


12.05.2020

Webinar om IPLOS/KPR

Temadag om IPLOS og KPR vil bli gjennomført som et webinar i oktober/ november

04.05.2020

Webinar for helsestasjon- og skolehelse

Tema for webinaret er covid-19 pandemien og hvordan den påvirker tilbudet til barn og unge i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

21.04.2020

Viktig at kommunene ivaretar utviklingshemmedes behov

Kommunene har ikke anledning til å innføre generelle besøksforbud og lignende i hjemmene til personer med utviklingshemming.

21.04.2020

Legeforeningens prioriteringsråd

Legeforeningens fagmedisinske foreninger har laget prioriteringsråd i forbindelse med koronavirus-epidemien.

20.04.2020

Smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt

Helsedirektoratet har laget en veileder for fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, psykologer, logopeder, fotterapeuter og andre som gir helsehjelp eller virksomheter som tilbyr alternativ behandling.

02.04.2020

Opplæringsressurser covid 19

Det er nå laget en samlet oversikt over opplæringsressurser for helsetjenesten.

31.03.2020

Veiledning tiltak og rettsgrunnlag under koronasituasjonen

Her finner du notat som skal gi helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger. Du finner også en veiledning som redegjør for rettsgrunnlagene for gjennomføring av ulike tiltak overfor personer med/uten samtykkekompetanse i helse- og omsorgstjenesten

20.03.2020

Mennesker med utviklingshemning og koronavirus

Det kan oppstå særskilte utfordringer i tjenester til personer med utviklingshemming, og Nasjonalt kompetansemiljø (NAKU) har laget artikler om koronavirus.

20.03.2020

Spesielle tiltak for sårbare grupper med ruslidelse i koronatider

Personer med ruslidelse, både i og utenfor behandling, må betraktes som ekstra sårbare grupper under koronapandemien. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)  har samlet informasjon om konkrete tiltak

18.03.2020

Situasjonen i Norge gir store endringer for helseavdelingen

Norge er i beredskap, og korona har gitt en krisesituasjon for helsetjenestene. I en beredskapssituasjon skal Fylkesmannen samordne og koordinere, og denne samordningsrollen må nå helseavdelingen prioritere.

Flere nyheter