Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


18.11.2019

Planlegging for pandemi

Helsedirektoratet har laget en utvidet momentliste som kan brukes som grunnlag når kommuner, helseforetak og andre i spesialisthelsetjenesten utarbeider lokale beredskapsplaner for pandemier.

18.11.2019

Barn som pårørende - nytt e-læringsprogram og invitasjon til konferanse

E-læringsprogrammet skal gi ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bedre kompetanse på oppfølging av barn som pårørende. Barn som pårørende-konferansen avholdes i Oslo 17. mars 2020

21.10.2019

Influensavaksine til helsepersonell

Helsepersonell har klart høyere sannsynlighet for å få influensa enn voksne som ikke arbeider i helsetjenesten. Vaksinering av helsepersonell forebygger sykdom, redder liv, gir bedre beredskap i helsetjenesten, reduserer bruk av antibiotika og kan spare samfunnet for store utgifter.

10.10.2019

Fag- og tjenesteutviklingskonferansen

Konferansen er et samarbeid med FMOV, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold, Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold. Målgruppen er studenter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene (kommune og spesialisthelsetjeneste)

19.09.2019

Føre-var prinsippet viktig i behandlingen av gravide i LAR

I ny retningslinje for LAR og gravide anbefaler Helsedirektoratet bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon for kvinner ved oppstart i LAR. – Målet med den sterke anbefalingen er å redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

12.09.2019

Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner

Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner 22. - 23. oktober 2019

01.08.2019

Nytt fra Husbanken om investeringstilskuddet gjeldende fra 21. juni 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken gjør oppmerksom på at økninger i rammen til investeringstilskuddet og nytt tilskudd til lokalkjøkken ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett i Stortinget fredag 21. juni 2019.

27.05.2019

Informasjon om bruk av jodtabletter ved atomulykker

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk informerer om bruk av jodtabletter ved atomulykker. Til høyre finnes lenker til oppdatert og anbefalt informasjon. 

21.05.2019

Melde for å lære og forbedre - plikten til å varsle om alvorlige hendelser utvides i 2019

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende varselordningen ved alvorlige hendelser, slik at også kommuner og private som yter helse- og omsorgstjenester får plikt til å varsle Helsetilsynet. Ordningen vil etter planen tre i kraft i juli 2019.

13.05.2019

Folkehelseinstituttet informerer om rabies

En pasient innlagt på Førde sykehus ble i mai diagnostisert med rabies. Pasienten var bitt av hund i Sørøst-Asia. I denne forbindelse har Folkehelseinstituttet fått flere henvendelser om rådene vedrørende posteksponeringsprofylakse etter mulig eksponering for rabies. I samråd med Helsedirektoratet sender derfor Folkehelseinstituttet ut informasjon for å minne om de gjeldende rådene. Informasjon sendes til alle helseforetak, fylkesmenn og kommunehelsetjenester. Detaljert informasjon er tilgjengelig i Smittevernveilederen for helsepersonell (Smittevernveilederen) og Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (Vaksinasjonsveilederen). Under gis en kort oppsummering. Les brevet i sin helhet til høyre på siden. 

Flere nyheter