Barnehage og opplæring

Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. (Foto: Pixabay)
Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. (Foto: Pixabay)

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


19.02.2020

Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg

Tilskottet skal bidra med finansiering og stimulere kommunane til å gje grunnskoleopplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg.

19.02.2020

Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa

Kommunar som ønskjer å drive symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar kan søkje Fylkesmannen om tilskot. Vi betalar ut tilskotet fortløpande så lenge vi har midlar.

11.02.2020

Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Bergen

Vi har gleda av å invitere barnehagemyndigheita og PPT-leiarar i kommunane i Vestland til samling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A.

11.02.2020

Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Førde

Vi har gleda av å invitere barnehagemyndigheita og PPT-leiarar i kommunane i Vestland til samling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A.

11.02.2020

Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Bergen

Vi har gleda av å invitere barnehagemyndigheita og PPT-leiarar i kommunane i Vestland til samling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A.

30.01.2020

Ledige stillingar på utdanningsområdet

Er du jurist, pedagog eller samfunnsvitar med erfaring frå eller interesse for utdanning og offentleg forvaltning? Då er du kanskje vår neste kollega! Vi har no fleire spennande stillingar på dette feltet.

30.01.2020

Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020

Kommunar, barnehagar og frivillige organisasjonar som ønskjer å drive symjeopplæring i barnehagen, kan no søkje om tilskot for 2020.  Kommunen som barnehagemyndigheit sendar søknadar frå barnehagar samla til Fylkesmannen.  

28.01.2020

Elevar kan få tospråkleg opplæring i fag på nett

Kommunar som ikkje klarer å tilby tospråkleg fagopplæring i arabisk, somali og tigrinja kan søkje om sanntidsopplæring gjeve av nettlærarar.

28.01.2020

Oppmannsrapportar skriftleg eksamen i grunnskulen 2019

Rapportane kan vere nyttige i arbeidet med å førebu elevar og faglærarar framfor årets eksamen i mai.

19.12.2019

Oppdatert grunnskulestatistikk for Hordaland og Sogn og Fjordane

Det er nedgang i tal elevar i grunnskulen, men det er fleire årsverk i skulane grunna styrking av tidleg innsats på dei første årstrinna.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel