Plan- og bygningsrett

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Fylkesmannen er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Fylkesmannen medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Men Fylkesmannen skal òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Fylkesmannen prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere på meir enn 3 månader.  

Vis meir


07.09.2018

Fylkesmannen inviterer til fagdag i plan- og bygningsrett 09.10. og 12.10.2018

Den samme fagdagen avholdes to ganger, 09.10.2018 på fylkeshuset i Arendal og 12.10.2018 på fylkeshuset i Kristiansand. Fylkesmannen bemerker at lokalene i Kristiansand gir plass til langt flere deltakere og vi ber derfor om at også nærliggende kommuner i Aust-Agder vurderer påmelding til fagdagen i Kristiansand.


04.07.2017

Ny byggteknisk forskrift

Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17, trådte ikraft 1. juli 2017 og avløser TEK10.


02.06.2017

Om eldre reguleringsplaner uten byggegrense i 100-metersbeltet langs sjøen og tidligere gitte tillatelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet informerte i tolkningsuttalelse av 08.03.2017 om at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå avklart at plan- og bygningsmyndighetene som hovedregel ikke anses for å ha plikt til å ta tidligere gitte tillatelser opp til ny vurdering.


16.03.2017

Om byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen og virkning for eldre planer uten byggegrense

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer sin tolking av plan- og bygningsloven, etter at forslag til lovendring ikke ble vedtatt i Stortinget. Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense.


23.12.2016

Enklere regler for byggesaksbehandlingen

Nå er byggesaksforskriften forenklet. Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2017.


22.05.2015

Kommunale saksbehandlere oppdatert på nye byggesaksregler

Enklere søknadsprosedyrer medfører økt ansvar for tiltakshaver.


23.04.2015

Konferanse om nye byggeregler på fylkeshuset 21. mai

Fylkesmannen inviterer saksbehandlerne i kommunene til én dags orientering.