Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Fylkesmannen skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd.

Fylkesmannen er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. 

Vis meir


11.10.2019

Fylkesmannen har innsigelse til deler av reguleringsplan for Hamrevann i Kristiansand

Fylkesmannen mener forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. I tillegg er forslaget i konflikt med dokumentert naturmangfold.

12.06.2019

Fylkesmannen har 13 innsigelser til kommunedelplanen for E 18 Dørdal – Grimstad

Fylkesmannens samlede vurdering er at vurderingene av konsekvens er mangelfull for flere temaer som er beslutningsrelevant i denne fasen, og at flere av de interesser vi er satt til å ivareta ikke er tilstrekkelig sikret i planforslaget. Fylkesmannen reiser derfor tilsammen 13 innsigelser til planen.

12.10.2017

Innsigelser til kommunedelplan for havneområde nord - Kongsgård - Vige

Bane NOR og Fylkesmannen har reist innsigelser mot forslaget til kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige i Kristiansand. Innsigelsene gjelder henholdsvis manglende tilknytning til jernbane og at forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for barn og unges interesser i planleggingen.

24.02.2017

Detaljreguleringsplanen for Marviksletta godkjent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente i dag reguleringsplanen for Marviksletta i Kristiansand. Området blir en ny bydel med 515 leiligheter. Innsigelsen til Kystverket ble ikke tatt til følge.

16.12.2016

Foredrag fra fagsamling på Båly 29-30. nov. for planleggere

Foredragene fra fagsamlingen for planleggere i Aust-Agder og Vest-Agder, holdt på Båly 29-30. nov. er nå tilgjengelige.

27.04.2016

Mer effektiv dispensasjonsbehandling

Fylkesmannen har laget ny veiledning til kommunene for effektiv behandling av saker som gjelder dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner. Det omfatter kriterier for hvilke saker som skal sendes til Fylkesmannen, og skjema for opplysninger som skal følge sakene.

17.03.2015

Fylkesmannen har innsigelse til Grimstads kommuneplan

Planen er i strid med nasjonale og regionale interesser som Fylkesmannen skal ivareta. 

24.04.2014

Nye rutiner for uttalelser til søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Fylkesmannen og fylkeskommunen ber kommunene ta relevante vurderinger før sakene sendes til uttalelse.

20.03.2014

Fylkesmannens uttalelse til ny E 18 Tvedestrand–Arendal

Innsigelser til løsninger for turveinett og Songebekken i "bymarka".

05.03.2014

Statsråd Sanner med nye føringer for mer effektiv behandling av plansaker

Innsigelse skal bare fremmes når det er nødvendig og skal begrunnes konkret.

Fleire nyhende