Gaupejakt

Gaupe

Agder ligger i to rovviltregioner, og reglene for jakt på gaupe er derfor forskjellige avhengig av hvilken kommune man skal jakte i. Perioden for jakt i begge rovviltregionene er fra 1. februar til 31. mars. Nytt av året er at alle jegere plikter å registrere seg på Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste.

Jegere plikter nå å registrere seg på Fylkesmennenes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere. SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jeger om å holde seg oppdatert på kvotetelefonen, jamfør over. Du registrerer deg på fylkesmennenes Registreringsside for SMS-varsling for lisens- og kvotejegere.

- - - - -

Agderkommunene i rovviltregion 1

Rovviltregion 1 omfatter følgende kommuner i Agder: Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal (tidligere Vest-Agder).

Rovviltnemnda i Rovviltregion 1 har vedtatt å åpne for kvotefri jakt på gaupe i hele regionen i 2021. Jakttiden er 1. februar til 31. mars. For utøving av jakta gjelder reglene i viltloven med tilhørende forskrifter, se lenger ned i artikkelen.

Agderkommunene i rovviltregion 2 (oppdatering kommer i uke 48)

Rovviltregion 2 omfatter følgende kommuner i Agder: Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Arendal, Froland, Åmli, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle (tidligere Aust-Agder)

Jakttida på gaupe er fra 1. februar til 31. mars. Totalkvoten for region 2 er 32 dyr i 2021, hvorav maksimalt 12 hunndyr eldre enn ett år. Fire dyr, inkludert tre voksne hunner, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene. Mordyr i lag med unger er unntatt fra tillatelsen fram til og med 14. februar. I deler av gamle Aust-Agder som er beiteprioritert område er det kvotefri jakt.

Informasjonen i denne artikkelen er også oppsummert i dokumentet som du finner til høyre på denne siden som enkelt kan skrives ut eller for eksempel lagres på smarttelefon.

Kvoten er fordelt på følgende jaktområder, se også kart under:

Jaktområde I: Deler av Viken fylke – 10 dyr hvorav maksimalt 3 voksne hunner.

Jaktområde II: Bykle og Valle i Agder fylke samt deler av Vestfold og Telemark fylke – 10 dyr hvorav maksimalt 3 voksne hunner.

Jaktområde III: Deler av Viken og Vestfold og Telemark fylker – 5 dyr hvorav maksimalt 2 voksne hunner.

Jaktområde IV: Åmli, Froland, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Agder fylke samt deler av Vestfold og Telemark fylke – 3 dyr hvorav maksimalt 1 voksen hunn.

Jaktområde V: Beiteprioritert område i Agder fylke; Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner – kvotefri jakt.

- - - - -

SMS-varsling og kvoteinformasjon

Jeger plikter å holde seg jevnlig oppdatert om status på kvotejakta. Infotelefon skal sjekkes minimum før jaktstart og mellom kl. 12 og 13 daglig. Informasjon fås på telefonsvarer 37 01 78 87. Ved lav gjenstående kvote må infotelefonen sjekkes oftere eller jegere må påse at de har dekning for å motta SMS-varsling om stans i jakta.

Jegere plikter også å registrere seg på Fylkesmennenes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere. SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jeger om å holde seg oppdatert på kvotetelefonen, jamfør over. Du registrerer deg på fylkesmennenes Registreringsside for SMS-varsling for lisens- og kvotejegere.

Melding om felt dyr

Felling av gaupe skal uten opphold og innen 30 min. meldes til Statens naturoppsyn (tlf 482 54 803) og Fylkesmannen (409 16 574).
Felte dyr skal framvises for kontroll. Undersøkelsen vil bli utført av Statens naturoppsyn.

Innlevering av skutte dyr

Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet.

Jakttid

Jakttid på gaupe er 01.02. – 31.03. Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære jaktbestemmelser i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver for å kunne utøve jakt.

Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve

Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Når jakta utøves med rifle er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.), og som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meter. Jegere som ønsker å bruke rifle ved gaupejakt må ha bestått skyteprøve for storvilt samme jaktår.

Bruk av hund og fangstredskap

Det er lov å bruke løs på drevet halsende hund til jakt på gaupe. Fangst av gaupe er søknadspliktig og krever årlig tillatelse fra Fylkesmannen for den enkelte bås. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden.
Tilsyn av bås til fangst av gaupe skal utføres fysisk og/eller visuelt (kikkert) minst hver morgen og kveld.

Ettersøk og kontroll

Den som påskyter gaupe uten å felle, plikter uten opphold å underrette Fylkesmannen, kommunen og nærmeste politimyndighet, og ved skadeskyting gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk. Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Kartlegging av gaupebestanden

Påvising av familiegrupper er sentralt i overvåkingen og forvaltningen av gaupebestanden. Spor etter mulige familiegrupper meldes fortløpende til Statens naturoppsyn på telefonnummer 482 54 803, eventuelt via Scandobs.

Gaupejakt - kontaktinformasjon

Infotelefon gaupe Aust-Agder:
37 01 78 87

Vakttelefon rovvilt:  409 16 574
(meldinger på SMS sendes også til mobil: 957 29 269)