Prosjekter i Agder

Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling ble innført i 2015 og skal bidra til både forebygging og opprydding av marin forsøpling. Her finner du informasjon om tilskuddsordningen og hvilke prosjekter på Agder som er tildelt støtte.

Marin forsøpling er et av de største miljøproblemene i vår tid og temaet har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Miljømyndighetene vil være en pådriver for å forebygge og bekjempe marin forsøpling og har blant annet etablert en tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling hvor frivillige organisasjoner, lag, foreninger og private bedrifter kan søke om midler. Siden 2015 er det i statsbudsjettet satt av betydelige midler til tiltak mot marin forsøpling. I Aust- og Vest Agder ble det i 2018 bevilget totalt ca. 6 millioner kr til 10 prosjekter.

Tilskuddsordningen kan støtte opprydningstiltak i strandsonen, på havbunnen eller i vassdrag. Minstesummen man kan søke for er 300.000 kr (2018). Hvis det er ønskelig å søke støtte til mindre ryddeprosjekter, anbefales det at flere samarbeidspartnere som vurderer å søke tilskuddsordningen går sammen, eller at en benytter seg av refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall til Hold Norge Rent.

Miljødirektoratet åpner også for å støtte andre tiltak som bidrar til å redusere marin forsøpling i norske områder, som kampanjer, undervisnings- og veiledningsmateriell, og informasjon rettet mot konkrete målgrupper, næringer og sektorer, eller kilder til marin forsøpling. Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du i elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet.