35 søknader om tilskudd til klimatiltak i 2018

Det er en økning på 25 prosent i antall søknader om støtte til klimatiltak fra ordningen Klimasats fra kommunene på Agder i år.

På landsbasis er det kommet inn  353 søknader til Klimasats i årets runde. I 2017 kom det inn 323, så det er altså en økning på 30 søknader i år.

For Aust- og Vest-Agder er trenden den samme. Her kom det i år 35 søknader mot 25 søknader i 2017 og 20 søknader i 2016. Søknadene fordelte seg med 21 fra Aust-Agder og 14 fra Vest-Agder. Dette er en positiv utvikling! Totalt søkes det om nesten 40 millioner kroner i tilskudd.

Allikevel er det fremdeles mange av våre kommuner som ikke har søkt ennå. Spesielt mangler det søknader fra de mindre kommunene, de store bykommunene dominerer med 16 søknader. I Vest-Agder har fem av 15 kommuner søkt i denne runden, mens sju av 15 har søkt i Aust-Agder. I tillegg har Aust-Agder fylkeskommune en søknad, mens Vest-Agder fylkeskommune har levert to. Interkommunale selskap og andre har levert tilsammen tre søknader.

Tabell 1. Søknader om støtte til klimatiltak fra tilskuddsordningen Klimasats fra kommunene på Agder i 2018.

 Oversikt over innkomne søknader fra Agderkommunene om tilskudd til klimatiltak fra Klimasats-ordningen i 2018

Over halvparten av søknadene – 19 i tallet – gjelder transporttiltak. Resten fordeler seg med to på areal- og transportplanlegging, fire på nettverkstiltak, fire forprosjekter og seks på andre sektorer.

Søknadsfristen var 15. februar 2018. Søkere kan forvente svar i løpet av juni. Tilsagn og tilhørende søknader blir lagt ut på Miljøkommune.no.