Jordvern

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

I nasjonal jordvernstrategi har Stortinget fastsett eit mål om at den årlege omdisponeringa av dyrka jord må vere under 4000 dekar.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir


07.07.2020

Økt omdisponering av dyrka jord på Agder i 2019

Hovedårsaken er utbygging av E39 og Rv 9.


23.01.2020

Arealbarometer for Agder

1,5 % av fylkets areal er jordbruksareal, og grasproduksjon dominerer.


30.04.2019

Planprosessen E18 Dørdal–Grimstad

Fylkesmannen påpeker den store verdien av jordbruksarealene i Grimstad.


31.08.2017

Arealbarometer for Vest-Agder

– Stor investeringsvilje blant bøndene i Vest-Agder.


31.08.2017

Arealbarometer for Aust-Agder

– I Aust-Agder skaper jordbruket mest verdi ved kysten.


18.01.2016

Får ikke omdisponere dyrka mark

Landbruksdirektoratet har stadfestet vedtak om at ridehall og ridebane ikke kan oppføres på dyrka mark på Tveit i Kristiansand.