Barn og unge

0–24-samarbeidet
0–24-samarbeidet Foto: 0–24-samarbeidet / 0–24-samarbeidet.

Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge.

Fylkesmannen i Agder har Barn og unge som et av sine satsingsområder. Det er opprettet en tverrfaglig gruppe for barn og unge -satsingen.

Barn og unge- gruppa har tatt utgangspunkt i fire kjerneområdet/fokusområder:

 

Taushetsplikt - felles forståelse av egen og andres taushetsplikt, muligheter og begrensninger.

Barnekonvensjonen - fokus på barns rett til å bli hørt og vekt på barns beste.

Systemarbeid rundt tverrfaglig samarbeid.

Folkehelse - tidlig insats - forebyggende og tidlig innsats.En god barndom varer livet ut! Gode oppvekstvilkår og utdannelses styrker barn og unges fremtidige muligheter til bedre helse og deltagelse i arbeidslivet.

Alle barn er sårbare, men noen er mer sårbare enn andre.

Barn med sammensatte behov, som har flere risikofaktorer og behov for flere tjenester samtidig øker sårbarheten.

 

0-24 samarbeidet
Barn og unge og som har behov for hjelp fra flere tjenester får ofte ikke den hjelpen de trenger. Selv om tjenestene hver for seg kan være gode, fører dårlig samordning mellom dem til at innsatsen ofte settes inn for sent. Dermed blir mye av ansvaret for å organisere hjelpen liggende hos den enkelte eller familien.0-24 er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Det overordnede formålet er bedre samordning og samarbeid på nasjonalt nivå, for legge bedre til rette for og stimulere til en mer helhetlig innsats for barn og unge mellom 0 og 24 år og deres familier i kommunene.

Vis meir