Smittevernutstyr

Her finner du relevant informasjon om smittevernutstyr, alt fra riktig bruk og prioriteringer til rapportering og fordeling av smittevernutstyr.

Du kan gå direkte til disse temaene:

Slik er den gjeldende rutinen for anskaffelse av smittevernutstyr

Rapportering i Altinn
Leveranse av smittevernutstyr
Ved mangel/akutt behov for smittevernutstyr
Riktig bruk av utstyr er viktig

 

Slik er den gjeldende rutinen for anskaffelse av smittevernutstyr

  1. Egne innkjøp (Fylkesmannen legger til grunn at kommunene ikke er bundet av innkjøpsavtaler med enkeltaktører i dagens situasjon)
  2. Leveranser fra HSØ (kun supplement til egne innkjøp, HSØ vil ikke klare å levere nok til å dekke behovet)
  3. Kommunene bes om å hjelpe hverandre med utstyr dersom noen går tomme. Det forutsettes at det kan tas betalt for utstyr kommunene har kjøpt selv
  4. Bistand fra Fylkesmannen. Vi kan sette kommuner i kontakt med andre kommuner i Innlandet som har ønsket utstyr på lager.
  5. Nødleveranse fra beredskapslager. Dersom det ikke er mulig å skaffe utstyr til veie i Innlandet, kan Fylkesmannen sende en forespørsel om uttak fra beredskapslageret. Denne forespørselen sendes Helsedirektoratet som eventuelt gir HSØ beskjed om uttak fra beredskapslageret.

Helsedirektoratet vil sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) vurdere behovet for testing av utstyr opp mot kapasiteten hos FFI. De vil komme tilbake med hvordan dette eventuelt skal gjennomføres.

Rapportering i Altinn

Status for smittevernutstyr i kommunen skal rapporteres via Altinn hver uke. Frist for rapportering er tirsdag kl. 12.00. Det skal rapporteres om beholdning, forbruk foregående uke og forventet forbruk kommende uke, og om antall pr. kategori. Det skal rapporteres om alt utstyr kommunen har, ikke bare det som fordeles gjennom sentral innkjøpsordning. Forventet forbruk skal gjenspeile den situasjonen dere står i på rapporteringstidspunktet. Det skal ikke oppjusteres for forventet smitte eller lignende.

Innrapporteringen er viktig for at Fylkesmannen og Helsedirektoratet skal kunne gjøre en så god jobb som mulig med å holde oversikt over situasjonen vedrørende smittevernutstyr, og for at vi skal kunne hjelpe dere så effektivt som mulig ved akutt mangel på utstyr.

Rapporteringsskjema finner du her: Altinn

Ps. Dersom du ikke kommer inn på lenken til Altinn, prøv å bytt nettleser (Chrome/Firefox) og slett historikk/cookies i nettleser.

Leveranse av smittevernutstyr

Det er planlagt leveranse hver uke så fremt det kommer utstyr inn som kan fordeles. Alt utstyr som kommer inn settes på sperret lager inntil utstyret er kvalitetssikret. Munnbind og åndedrettsvern skal gjennom en test hos Forsvarets forskningsinstitutt som tar opptil 48 timer. Utstyr leveres fortsatt til åtte definerte droppunkt i Innlandet, hvor kommunene henter sitt utstyr. Kommunene bes organisere utlevering fra droppunkt innenfor hver region.

Ved mangel/akutt behov for smittevernutstyr

Ved mangel på smittevernutstyr som ikke kan vente til neste levering, ber vi om at dere følger følgende prosedyre for å skaffe til veie nødvendig utstyr:

  • Kontakt nabokommuner/andre kommuner dere samarbeider med
  • Kontakt Fylkesmannen for å få oversikt over andre kommuner som kan ha aktuelt utstyr tilgjengelig

Dersom det ikke er mulig å skaffe helt nødvendig forsyning av utstyr ved disse to punktene, kontaktes Fylkesmannen som sender en forespørsel til Helsedirektoratet om utstyr fra beredskapslager. Fylkesmannen kontaktes på denne e-postadressen: fminberedskap@fylkesmannen.no.

Riktig bruk av utstyr er viktig

Når det gjelder riktig bruk for å unngå overforbruk, viser vi til Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets nettsider. Relevante lenker finner dere her.

Helsedirektoratet:

Folkehelseinstituttet: