Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer

Kommunene skal innen 15. oktober 2020 velge nye medlemmer og varamedlemmer til forliksrådene for perioden 2021-2024. Det velges tre lekdommere og tre varaer. 

Kommunene velger selv medlemmer til sine forliksråd og medlemmene oppnevnes formelt av fylkesmannen.

Det stilles krav til at man er særlig egnet og behersker norsk skriftlig og muntlig. I tillegg må man ha fylt 25 år og være under 70 år ved valgperiodens start.

Forliksrådet er det første leddet i rettssystemet for sivile saker og er folkets egen domstol.  Forliksrådet er både en meklingsinstans og en domstol. Flere saker ender med en minnelig løsning mellom partene, men forliksrådet har også mulighet til å avsi dom i de fleste saker.

Etter domstolloven skal Fylkesmannen foreta oppnevning av de forliksrådsmedlemmene kommunen har valgt. Fylkesmannen fører også tilsyn med forliksrådets virksomhet. Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes rekkefølgen fastslått, sender kommunen innberetning om valget til Fylkesmannen. Finner Fylkesmannen at valget er foretatt korrekt etter reglene i domstolloven og kommuneloven, stadfester Fylkesmannen valget. I motsatt fall skal Fylkesmannen påby at det avholdes nytt valg.

 

 

Kontaktpersoner