Har identifisert verneverdig natur

Fylkesmannen i Agder har nå identifisert aktuelle områder som oppfyller kriteriene Klima- og miljødepartementet har satt for supplerende vern.

Det er et nasjonalt mål at «eit representativt utval av norsk natur skal bevarast for kommande generasjonar". I Stortingsmeldingen Natur for livet (Meld. St. 14 (2015–2016)) beskriver regjeringen et behov for en begrenset supplering av verneområder med naturtyper som i dag er mangelfullt dekket.

For å bevare en representativ del av norsk natur vil regjeringen blant annet:

  • "Verne, etter naturmangfoldloven, naturtyper og økosystemer som i dag er mindre godt dekket av vern."
  • "Vurdere grensejusteringer og eventuelt utvidelser av eksisterende verneområder for å ivareta økologiske nettverk og øke robusthet mot klimaendringer."

Klima- og miljødepartementet har derfor bedt Miljødirektoratet om å utarbeide en oversikt over aktuelle områder basert på innspill fra Fylkesmennene.

Kriterier for utvelgelse av områder

Fylkesmannen fikk i slutten av oktober 2018 i oppdrag av Miljødirektorartet å identifisere og foreslå konkrete områder som er egnet til å oppfylle målene for det supplerende vernet. Forslag skal være basert på eksisterende kunnskapsgrunnlag.

Følgende kriterier skal ligge til grunn for valg av aktuelle områder:

  • Områdene skal bidra til at alle naturtyper er tilstrekkelig representert i norske verneområder.
  • Områdene skal bidra til å sikre truet natur (arter og naturtyper).
  • Områdene skal bidra til større robusthet for å motvirke negative effekter av klimaendringer og andre negative påvirkninger.
  • Områdene skal bedre det økologiske nettverk som verneområdene utgjør.

Eksisterende og nye verneområder skal samlet sett i størst mulig grad utgjøre et funksjonelt økologisk nettverk.

Skog og marine områder skal ikke vurderes, da det er etablert egne prosesser for vern av disse naturtypene.

Supplerende vern kan omfatte både nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater og biotopvernområder. Det skal vurderes både nye verneområder og utvidelser av eksisterende verneområder. Omgjøring av verneform for eksisterende verneområder kan også vurderes.

Det skal også vurderes om deler av de vernede vassdragene trenger økt beskyttelse gjennom områdevern etter naturmangfoldloven.

Grunnlaget for vurderingene

Fylkesmannen har lagt eksisterende kunnskap til grunn for vurdering av aktuelle områder. Alle aktuelle kartlagte naturtypelokaliteter som har verdi svært viktig (A) eller som har verdi viktig (B) og samtidig størrelse over 50 daa, er vurdert. Områder som har inngått i tidligere verneplaner, særlig myr og våtmark, er også behandlet. Vi har bedt om innspill fra en rekke ressurspersoner og vi har brukt konsulentfirmaet Biofokus til mer spesifikke faglige vurderinger. I tillegg har vi sett på forekomst av truede arter i områdene.

Områdene som er vurdert som aktuelle for supplerende vern i Agder, fordelt på hovednaturtyper.

Områdene som er vurdert som aktuelle for supplerende vern i Agder, fordelt på hovednaturtyper. (Foto: Fylkesmannen i Agder)

 

Hva skjer videre?

Miljødirektoratet skal innen 1. mai levere en samlet vurdering av mulig supplerende områder basert på innspillene fra fylkesmannen til Klima- og miljødepartementet. Departementet skal deretter ta stilling til hvilke områder det skal jobbes videre med.

Fylkesmannens oversikt over områder innebærer ingen båndlegging av arealer nå. Disse vil senere kunne bli aktuelle for en verneprosess med involvering av lokale berørte interesser på vanlig måte før et område eventuelt blir vernet av kongen i statsråd.