Kunngjøring av endret tillatelse for Neset avløpsanlegg

Etter søknad fra kommunen endrer Fylkesmannen grenseverdi for organisk stoff, prøvetakingsmetode og koordinater til utslippspunkt for Neset avløpsanlegg i Froland kommune. 

Froland kommune fikk utslippstillatelse for det nye avløpsrenseanlegget på Neset den 26.11.2019. Anlegget er bygget rett ved siden av det gamle renseanlegget, og det gamle anlegget skal stå til det nye er testet tilstrekkelig med gode resultater.

Etter søknad fra kommunen endrer Fylkesmannen nå tillatelsens krav til prøvetakingsmetode, grenseverdi for utslipp av organisk stoff og utslippspunkt. Hjemmel for vedtaket er lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 18 første ledd nr. 5. For detaljerte rammer og krav viser vi til vedtak og tillatelse som du finner til høyre på denne siden. 

Vedtaket om endret tillatelse kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet. Ev. klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmavpost@fylkesmannen.no innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem.