Kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon til de som har ansvar for førstelinjetjenesten for reindrift hos Fylkesmannen i Nordland. Vedlagt ligger også kontaktinformasjon til reinbeitedistrikt og svenske samebyer med tilknytning til Nordland fylke.

Listen viser ansatte med ansvar for førstelinjetjenesten for reindrift hos Fylkesmannen. Kontorstedet for de enkelte ansatte er oppgitt i parentes bak navn og kontaktinformasjon. Listen viser også hvilke oppgaver hver enkelt har ansvar for.

Stein Tage Domaas - sttdo@fylkesmannen.no - tlf. 75531679/48060783 (Bodø)

Underdirektør for seksjon areal og reindrift, reindriftsfaglig kontaktpunkt hos Fylkesmannen, telefonberedskap førstelinje reindrift

Anne Isabelle Utsi - aniut@fylkesmannen.no - tlf. 75547855 (Mosjøen)

Beredskap, dialog landbruk-reindrift, rovvilt, reinmerker, nydyrking og landbruksveger, motorferdsel

Christian Brun-Jenssen - fmnocbj@fylkesmannen.no - tlf. 75531558 (Bodø)

Reindriftskart, dialog landbruk-reindrift, beredskap, grenseoverskridende reindrift, gjeterhytter, reindriftsgjerder/-anlegg, konsesjonssaker

Elisabeth Utstøl Pettersen - fmnoepe@fylkesmannen.no - tlf. 75547845 (Bodø)

Arealsaker, reindriftsfaglig planveiledning, kommunedialog

Ing-Lill Pavall - fmnoipa@fylkesmannen.no - tlf. 75531646 (Bodø)

Arealsaker, beredskap, rovvilt, reinmerker, grenseoverskridende reindrift

Jostein Øvervatn - fmnojov@fylkesmannen.no - tlf. 75547841 (Bodø)

Dialog landbruk-reindrift

Lill Katrin Sletteng - fmnolsl@fylkesmannen.no - tlf. 75531645 (Storjord/Bodø)

Melding om reindrift, tilskudd, kontroll, reinmerker

Tora Kaspersen - fmnotkas@fylkesmannen.no - tlf. 75531627 (Bodø, vikar Vilde)

Reindriftsloven, dialog landbruk-reindrift, godkjenning av bruksregler og etablering/overføring av siidaandel, grenseoverskridende reindrift, klagesaksbehandling, sanksjoner ulovlige forhold

Toril Austvik - fmnotau@fylkesmannen.no - tlf. 75547843 (Bodø)

Arealsaker

Vilde Johnson - vijoh@fylkesmannen.no - tlf. 75547850 - (Bodø, i permisjon)

Reindriftsloven, dialog landbruk-reindrift, godkjenning av bruksregler og etablering/overføring av siidaandel, grenseoverskridende reindrift, klagesaksbehandling, sanksjoner ulovlige forhold

Øyvind Skogstad - fmnooys@fylkesmannen.no - tlf. 75531568 (Bodø)

Rovvilterstatning, tapsforebyggende tiltak mot rovviltskade (FKT) 

Kontakt oss

Sentralbord/postmottak

fmnopost@fylkesmannen.no
Tel: 75 53 15 00

Beredskap førstelinje reindrift

Stein Tage Domaas
Tlf: 75 53 16 79 / 48 06 07 83

Besøksadresser 

Bodø
Statens hus
Moloveien 10
8002 Bodø

Mosjøen
Sjøgata 16/18
8656 Mosjøen

Storjord
Nordland Nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035
8255 Røkland

Fra høsten av er vi tilgjengelig på kontoret på Storjord to dager i uken. Ta kontakt før du besøker oss, så vet du at vi er tilstede. Du kan også avtale møter på Storjord og i Mosjøen med ansatte som til vanlig ikke har kontorsted her.

Fylkesmannens vakttelefon
for rovvilt

Tlf: 47829091

Fylkesmannens nettsider om rovvilt

Førstelinje for reindrift

Fylkesmannen har ansvar for førstelinjetjenesten for reindrift. Det innebærer blant annet at vi:

  • er førsteinstans ved behandling av saker etter reindriftsloven
  • bidrar med veiledning og informasjon til reineiere, andre offentlige myndigheter og samfunnet forøvrig
  • legger til rette for dialog og kunnskapsutveksling mellom reindrift og andre interesser
  • bidrar til å videreutvikle reindriftens selvstyre
  • bidrar til en effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av reindriften