Økte søkertall til naturbruksutdanningen i Nordland

Jenter på Introduksjonskurs i Fjøsstell (Foto: Tove Berre / Nordland Bondelag)
Jenter på Introduksjonskurs i Fjøsstell (Foto: Tove Berre / Nordland Bondelag)

Stadig flere ungdommer søker seg til naturbruksutdanningen i Nordland. Økningen i søkertallene i Nordland er høyere enn på landsbasis. Dette er resultatet av målrettet innsats i rekrutterings- omdømmeprosjektet "Landbruket - Nordlands grønne hjerte". 

Nordland Bondelag er i avslutningsfasen av rekrutterings- og omdømmeprosjektet "Landbruket - Nordlands grønne hjerte", finansiert av Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Nordland Bondelag og Nordland Bonde- og småbrukarlag. 

Målet med prosjektet har vært å øke antall søkere til naturbruksutdanningen og få flere elever ut i landbruksnæringen etter endt utdanning.

I tillegg har prosjektet hatt som mål å øke kompetansen om naturbruksskolene hos rådgivere, elever og foreldre ved ungdomsskolene.

Den grafiske fremstillingen under viser at både Nordland, i likhet med landet for øvrig har opplevd økte søkertall til naturbruksutdanningen. Imidlertid er denne økningen mye større i Nordland de siste årene, samtidig som rekrutterings- og omdømmeprosjektet har vært gjennomført.

Naturbruksutdanningen omfatter både havbruks- og landbruksutdanning. 

imagedq2fn.png

Andel søkere til naturbruksutdanning i Nordland sammenlignet med hele landet

Introduksjonskurs i fjøsstell

Et av de største tiltakene i prosjektet har vært å tilby ungdomsskoleelever Introduksjonskurs i fjøsstell. Elevene har fått innføring i å jobbe i fjøs med tema knyttet til fôring og stell av dyr, melking, HMS, traktor og maskin. Rådgivere fra Tine, Nortura, Felleskjøpet og NLR HMS har sammen med veterinærer og gårdbrukere bidratt i den teoretiske undervisningen. Gårdbrukere har vært praksisverter for praksisperioden. 

Totalt har 118 deltakere gjennomført Introduksjonskurs i fjøsstell. Evalueringen viser at alle deltakerne synes kurset har vært nyttig. Praksisvertene får topp score (3,9 av 4,0) i evalueringen. Dette viser at gårdbrukerne i Nordland har gjort en strålende jobb som praksisverter for ungdommene og ikke minst vært flotte ambassadører for landbruksnæringa. 

Informasjonsfilmer og landbruksutdanning.no 

Prosjektet har samarbeidet med Norges Bondelag om en relansering av nettsiden www.landbruksutdanning.no. Nettsiden har vært brukt ved kontakt med blant andre skoleelever og rådgivere. Her finner man også flere små filmer som prosjektet har laget om naturbruksskolene og om hvordan det er jobbe som avløser. I høyremenyen finner du lenke til informasjonsfilmene hos www.landbruksutdanning.no og du kan besøke prosjektets nettside. 

Rådgiversamlinger, skolebesøk og hospitering

Prosjektet har arrangert rådgiversamlinger for rådgivere i ungdomsskolene i Nordland. Elever på 10. trinn i Nordland har hatt skolebesøk av prosjektleder og rådgivere fra naturbruksskolene. Både rådgivere og elever ved ungdomsskolene har fått muligheten til å hospitere på naturbruksskolene. Dette ble gjort for å gi elever og rådgivere et godt innblikk i skole, fjøs, fag og internat. Elevene fikk også muligheten til å overnatte på internatet. 

Elever møter landbruksnæringen

Prosjektet har også bidratt til å skape møteplasser der elevene ved naturbruksskolene kunne møte gårdbrukere og ulike organsisasjoner og samarbeidspartnere i landbruksnæringa. Dette ble gjennomført på ulike måter. Det ble arrangert speed-dating mellom elevene og næringa et faglig arrangement med tema "Min hverdag som bonde".

Ulike tema ble presentert på disse arrangementene. Blant annet presenterte de ulike organisajonene (Tine, Nortura, Felleskjøpet, Bondelaget, Fylkesmannen, Norsk Landbruksrådgiving, 4H, Norsvin, Landbrukstjenesten, Inn på tunet og prosjektet Kjøtt i Nordland) hvordan de kunne være et støtteapparat for de unge gårdbrukerne og hvilke jobbmuligheter den enkelte organisasjon kunne tilby.

Speed-datingen ble gjennomført ved at elevene fikk noen minutter til å snakke med hver gårdbruker som deltok. Gårdbrukerne selv, tok notis av hvilke elever som kunne være aktuelle kandidater til sommerjobb, helgejobb osv.