Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Fredvang - Flakstad

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
22. januar 2021 23.59

Bjørn Gjertsen AS har søkt Fylkesmannen om unntak fra kravet om renseanlegg for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegg i Hovdanveien 76 i Flakstad kommune.

Publisert 17.12.2020

Hva søkes det om?

Bjørn Gjertsen AS søker om unntak fra forurensningsforskriftens krav om renseanlegg med effekt tilsvarende sil med spalteåpninger på 1 millimeter eller mindre (paragraf 26-3). I tillegg søkes midlertidig unntak fram til oktober 2021 fra kravet om at utslippspunktet skal ligge dypere enn 10 meter (paragraf 26-4).

Med dagens løsning slippes prosessavløpsvannet ut under egen kai i Fredvang havn. I Vann-Nett er kystvannet ved Fredvang registrert som en vannforekomst i moderat økologisk tilstand. Med ny utslippsledning som er planlagt installert i løpet av 2021 vil utslippspunktet bli liggende på circa 11 meters dyp utenfor enden av moloen. Utslippet vil da gå til vannforekomsten Torsfjorden-ytre, som har svært god økologisk tilstand.

Aktiviteten på anlegget

Anlegget behandler circa 1500 tonn fisk per år, først og fremst torsk.

Om utslippet

Prosessavløpsvann oppstår når vann brukes til å skylle/vaske fiskeråstoff og produksjonsanlegg.

Virksomheten utnytter hele fisken til produkter og biprodukter, men det er likevel noe blod og annet organisk materiale fra spill og søl som går ut med vaskevannet.

Forurensningsforskriftens kapittel 26 om forurensning fra fiskeforedlingsbedrifter krever at prosessavløpsvann skal føres gjennom et renseanlegg med effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 1 millimeter eller mindre. Et slikt anlegg vil stoppe mye av det organiske materialet.

Utslippets innhold av vaske-/desinfeksjonsmidler forventes ikke å påvirkes vesentlig av om utslippet siles eller ikke.

Høring

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn hos Flakstad kommune. Den kan også lastes ned fra denne nettsiden.

Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen fredag 22. januar 2021.

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
22. januar 2021 23.59