Søknad om utfylling i sjø - Børøya - E3 - Hadsel


Høringsfrist 18. september 2020 00:00

Utsnitt fra kommunekartet til Hadsel kommune. Tiltaksområdet er markert med lilla (E3). Illustrasjonen  er hentet fra søknaden.
Utsnitt fra kommunekartet til Hadsel kommune. Tiltaksområdet er markert med lilla (E3). Illustrasjonen er hentet fra søknaden.

Hadsel Havn KF har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med etablering av nytt industri- og næringsområde. 

 

 

Om tiltaket

Det søkes om å fylle ut 950000 kubikkmeter sprengstein over et areal på 159000 kvadratmeter sjøbunn. Formålet med tiltaket er fremtidig etablering av tømmerkai og flerbrukskai med tilhørende arealer for virksomheter, container-lagring, LNG-anlegg og ulike industrilignende virksomheter. Oppstart av prosjektet planlegges fra høsten 2020.

Forurensning

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 20 stasjoner i tiltaksområdet. 4 av 20 stasjoner har moderat miljøtilstand (tilstandsklasse III), mens resultatene fra de øvrige stasjonene viste bakgrunnsnivå og god miljøtilstand (tilstandsklasse I og II)  for samtlige stoffer det ble testet for. 

Naturverdier

Det er registrert fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse både innenfor og rett ved utfyllingslokaliteten (ærfugl, havørn, teist og storspove). Det er registrert en større sammenhengende forekomst av naturtypen skjellsand cirka 300 meter nord for tiltaksområdet i Langøysundet. Naturtypen er verdisatt som svært viktig. Fiskeridirektoratet har registrert et stort gytefelt for torsk som ligger cirka 2,6 kilometer nordøst for tiltaksområdet

Høring

Søknaden legges også til offentlig gjennomsyn hos Hadsel kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, telefon 75 53 15 00. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 18. september 2020.