Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av returmasser - Lofotpukk AS - Vågan


Høringsfrist 15. juli 2020 00:00

Lofotpukk AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven for å motta, mellomlagre og behandle returmasser på Rækøya i Vågan kommune.

Om tiltaket og søker

Lofotpukk AS har søkt om tillatelse til å ta imot ca. 2500 tonn ikke-forurensede jord- og steinmasser, 800 tonn asfalt og 200 tonn betong per år. Dette kan komme fra blant annet samferdselsutbygginger, rivning og anleggsarbeider, og er ansett som avfall. Overskuddsmassene kommer fra prosjekter og skal bli mottatt på Rækøya der de sorteres og knuses. Massene kjøres ut igjen og gjenbrukes til nye prosjekter.

På Rækøya driver Lofotpukk AS et pukkverk som er regulert gjennom forurensingsforskriften kapittel 30. Når bedriften nå ønsker å ta imot returmasser av jord, stein, asfalt og betong, som er ansett som avfall, må de ha egen tillatelse til dette.

Om returmasser og utslippstillatelse etter forurensningsloven

Pukkverk tar ofte imot både ulike typer mineralske masser som returasfalt, returbetong eller lignende, og andre typer masser med større organisk innhold som jord- og steinmasser. Slike masser vil normalt være å anse som næringsavfall. Forurensningsloven inneholder regler om håndtering av næringsavfall. Hensikten med disse reglene er å unngå skade på miljøet og samtidig legge til rette for avfallsgjenvinning. 

Med jord- og steinmasser menes her naturlige mineralske masser bestående av nedbrutt berggrunn og knust fjell, slik som leire, silt, sand, grus, pukk og annen stein. I tillegg menes slike mineralske masser som også inneholder omdannet organisk materiale, slik som matjord, myrjord og liknende. Jord ansees som ikke forurenset når konsentrasjonen av helse– eller miljøfarlige stoffer er lavere enn normverdiene for forurenset grunn. Dette følger av definisjonen i forurensningsforskriften § 2-3 bokstav a. Normverdiene er gitt i vedlegg I til forskriften. 

Betong med maling, puss eller fugemasser kan inneholde forurensninger. Asfalt, særlig om den er svært gammel, kan også inneholde forurensinger.

Bedriften må ha en mottakskontroll som sikrer at massene de tar imot ikke er forurenset.

Mottak av returmasser kan føre til økt tungtransport inn og ut fra anlegget med økt støv og støyulemper for naboer. 

Fylkesmannen kan sette vilkår i tillatelsen om tiltak for å redusere miljøpåvirkningen.

Hva skal gjøres med massene?

Bedriften opplyser i søknaden om at behandlingen de skal utføre slik at massene kan gjenvinnes er: grovsortering ved mottak, jord- og steinmasser kjøres gjennom et 3-dekket sorteringsverk, asfalten kuses med spesialknuser, betongen knuses med knuser beregnet for betong og med magnet for å luke ut jernet fra betongen.

Fraksjoner som oppstår av denne behandlingen og som ikke kan gjenvinnes og nyttiggjøres må leveres til annet lovlig avfallsmottak. Bedriftens mål er å gjenvinne mest mulig av massene og selge dem på markedet etterpå.

Høring

Hele søknaden kan leses på denne siden. Søknaden legges også til offentlig gjennomsyn hos Vågan kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 66.

Eventuelle merknader til saken/søknaden sendes på e-post til fmnopost(@)fylkesmannen.no innen 15. juli 2020.