Søknad om utfylling i sjø - Skysselvika - Fauske


Høringsfrist 25. mai 2020 00:00

Tiltaksområdet i Skysselvika i Fauske. Sedimentprøvene er markert som tall. Illustrasjonen er hentet fra søknaden.
Tiltaksområdet i Skysselvika i Fauske. Sedimentprøvene er markert som tall. Illustrasjonen er hentet fra søknaden.

Wenberg Fiskeoppdrett AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvidelse av bedriftens område. 

Om tiltaket

Det søkes om å fylle ut 9000 kubikkmeter sprengstein over et areal på 1900 kvadratmeter sjøbunn. Bedriften ønsker å vinne land i forbindelse med behov for mer parkeringsareal og logistikk. Prosjektet planlegges gjennomført til august 2020.


Forurensning

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 6 stasjoner i tiltaksområdet. Resultatene viste relativt høye nivåer av antibegroingsstoffet tributyltinn (TBT), spesielt på stasjon 2 som har dårlig miljøtilstand (tilstandsklasse IV) og moderat miljøtilstand (tilstandsklasse III) på stasjon 1 og 6. Det ble funnet lave nivåer av polyklorerte bifenyler (PCB) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i prøvene. Det ble målt bakgrunnsnivå for metaller.

Naturverdier

Det er registrert et lokalt viktig gytefelt i hele Skjærstadfjorden og Fauskevika der utfyllingslokaliteten befinner seg. I tillegg er det et registrert friluftsområde (Leivset) vest for tiltaksområdet.

Høring

Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Fauske kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 25. mai 2020.