Høring av søknad fra LKAB om økte rammer for lagring av kvartsitt og dolomitt/kalkstein


Høringsfrist 24. april 2020 00:00

LKAB NORGE AS har søkt Fylkesmannen om endring i vilkår om produksjonsrammer og produksjonsforhold i gjeldene tillatelse. Berørte parter kan oversende sin høringsuttalelse innen 6 uker etter kunngjøringsdato.

Bakgrunn

LKAB har behov for økte mengder av tilstatsmidlene kvartsitt og dolomitt på grunn av endringer i produktkvaliteter.

LKAB Norge AS håndterer grovknuste fraksjoner av kvartsitt og dolomitt som tas imot over kai før videre transport til LKABs anlegg i Sverige.

Med bakgrunn i økt behov søker LKAB om økning av rammene for total mengde håndtert kvartsitt fra 165000 til 250000 tonn per år, og for tillatt samtidig lagring av kvartsitt fra 5000 til 15000 tonn.

Søknaden gjelder også økning av rammen for maksimal samtidig lagring av dolomitt/kalkstein fra 10000 til 15000 tonn. 

Helseeffekter

En konsekvensvurdering utarbeidet av Folkehelseinstituttet er vedlagt søknaden. Denne omhandler blant annet en vurdering av helseeffekter med spesiell vekt på mulige effekter fra kvartsitthåndteringen ved LKAB.

Det er også gjennomført en dataanalyse av støvmålinger i Narvik utført av Norsk institutt for luftforskning.

Høring

Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken kan berørte parter oversende sin uttalelse til søknaden.

Ytterligere informasjon kan fås på servicetorget på rådhuset i Narvik kommune, hvor søknaden kan sees, samt hos Fylkesmannen (telefon: 75 53 15 00).

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Nordland, 8002 BODØ, eller på e-post til: fmnopost(at)fylkesmannen.no.