Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019 vil ikke bli forlenget ytterligere

Fast frist for å sende inn regnskap og årsmelding er 10. april. På grunn av det pågående koronautbruddet besluttet Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020.  Fristen forlenges ikke ytterligere.

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd etter henholdsvis lov om trudomssamfunn og ymist anna (trossamfunnsloven) og lov om tilskott til livssynssamfunn (livssynssamfunnsloven), skal sende årlige regnskap over bruk av statlige og kommunale tilskuddsmidler til fylkesmannen. Registrerte trossamfunn skal i tillegg til regnskapet sende inn en kortfattet årsmelding.

Det er ikke et krav etter trossamfunnsloven eller livssynssamfunnsloven at regnskap over bruk av tilskuddsmidler og/eller årsmeldinger er blitt behandlet i tros- eller livssynssamfunnets årsmøte eller tilsvarende organ. Både regnskap og årsmelding for 2019 kan dermed sendes til fylkesmannen selv om dokumentene ikke er blitt behandlet i tros- eller livssynssamfunnets årsmøte.

Enkeltstående tros- og livssynssamfunn som likevel trenger mer tid til å utarbeide og sende inn årsmelding og/eller regnskap, kan be fylkesmannen om å få utsatt fristen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fristen-for-trus--og-livssynssamfunn-til-a-sende-inn-arsmelding-og-rekneskap-for-2019-blir-ikkje-forlenga-ytterlegare/id2702907/

 

Kontaktpersoner