Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Vis varsomhet med brenning av bål og bruk av åpen ild

I deler av Innlandet er det allerede gult beredskapsnivå for skogbrannrisiko. Dette er derfor ikke tida for å fyre opp bål og engangsgriller eller drive med bråtebrenning.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 03.04.2020

Å opprettholde beredskapen for naturkatastrofer er ikke mindre viktig selv om koronautbruddet har hovedfokus akkurat nå. Snarere tvert imot. Å håndtere en større naturhendelse vil være ekstra krevende nå.

Mange har hjemmekontor og barn hjemme fra skole og barnehage. Vi er anbefalt å reise mindre og holde oss hjemme. Det medfører at flere vil bruke skogen for lek og rekreasjon i tiden fremover.

Fylkesmannen i Innlandet vil minne om at det generelle bålforbudet trer i kraft den 15. april og varer til 15. september. Men det er allerede nå tidlig i april så tørt mange steder i de lavereliggende delene av Innlandet at det er høy risiko for gras- og lyngbranner. Det generelle forskriften for brannforebygging finner du her. Mange kommuner har i tillegg til den generelle forskriften vedtatt egne lokale forskrifter som omhandler åpen brenning.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fra og med 23. mars økt beredskapen og satt to helikoptre i beredskap, ett på Kjeller og ett ved Torp. Helikoptrene kan bistå brann- og redningsvesen i tilfeller med skogbrann.

DSB minner også om at håndtering av skogbrann er et kommunalt ansvar. Det er viktig at kommunenes brann- og redningsvesen følger utviklingen framover slik at man er best mulig rustet og forberedt dersom det skulle oppstå en eller flere skogbranner.