Pandemien har kostet Innlandet 393 mill. kroner

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kommunene i Innlandet har pr. august bokført 393 mill. kr i ekstra kostnader knyttet til covid-19 pandemien, og Fylkesmannen fordeler 36,1 mill. kr i skjønnsmidler til kommuner som er hardest rammet. I tillegg har Fylkesmannen bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en styrking på 85 mill. kr.

Kommunene har siden pandemiutbruddet registrert sine kostnader knyttet til beredskap, nedstenging og håndteringen av smitte. Fylkesmannen ba kommunene sende inn respektive regnskaper pr 31. august, for å få en oversikt over de påløpte kostnadene. Regnskapene viser med all tydelighet den merbelastningen som kommunene har blitt utsatt for, både med hensyn til bruk av personell og økonomisk. Pandemien har til nå kostet kommunene 393 mill. kr, hvorav 173 mill. kr er lønnsutbetalinger, der hele 110 mill. kr har gått til overtid/tillegg og vikarer.

Rammeoverføringer og tidligere skjønnstildelinger har kompensert for deler av disse kostnadene med 339 mill. kr.  I denne omgang bidrar Fylkesmannen med ytterligere 36,1 mill. kr, men fremdeles er det flere kommuner som er langt unna å få kompensert sine utgifter. I tillegg har kommunene store inntektstap som det ikke har blitt kompensert for. Lavere lønns- og prisvekst skal kompensere for dette.

Fra Stortingets siste bevilgning på 500 mill. kr ber derfor Fylkesmannen i Innlandet om ytterligere 85 mill. kr for å dekke opp påløpte kostnader og kostnader til TISK-arbeidet (TISK- testing, isolasjon, smittesporing og karantene) ved nye utbrudd. Det har vært flere utbrudd siden august, der blant annet Hamar, Lillehammer, Trysil og Elverum har brukt mye ressurser på TISK arbeid i høst.