Folkevalgte organers adgang til å holde fjernmøter?

Det har kommet spørsmål fra flere kommuner om muligheten for å ha fjernmøter. Det kan de hvis kommunestyret fatter et vedtak om at det er adgang til å holde fjernmøter i nærmere angitte folkevalgte organer.

Hjemmelen for å fatte et slikt vedtak er kommuneloven § 11-7.

Dersom det foreligger et slik vedtak kan fjernmøte via skype avholdes. Det vises imidlertid til bestemmelsens andre ledd hvor det står at «Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter», dvs regler for innkalling, saksliste, møteoffentlighet osv.

Unntak for hastesaker

Dersom det ikke foreligger et slikt vedtak om adgang til å avholde fjernmøter kan bestemmelsen i koml. § 11-8 om hastesaker benyttes for å få på plass dette. «Lederen av et folkevalgt organ kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som nødvendig.» Her følger leders rett til å innkalle til hastefjernmøte direkte av loven. Saksbehandlingsreglene kommer også her til anvendelse, men det kan innkalles til møte med kortere frist enn etter ordinære regler, se bestemmelsens tredje ledd.