Frivillig vern av skog - Øyer og Nordre Land kommuner - Høring


Høringsfrist 06. mars 2020 23:59

Skifrig rasmark. Foto: Stefan Olberg, Miljøfaglig utredning
Skifrig rasmark. Foto: Stefan Olberg, Miljøfaglig utredning

Verneforslag for Skjønsbergaksla i Øyer kommune, og forslag om utvidelse av Budeiberget naturreservat i Nordre Land kommune, er lagt ut på høring på nytt.

Skønsbergaksla, Brekkekampen og Høgberget foreslås vernet som naturreservat gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Området ligger på nordsida av Gudbrandsdalen, noen kilometer sørøst for Tretten, med sørvendt eksposisjon. Formålet med det foreslåtte naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av flere store, sørvendte og kalkrike berg og rasmarker, ei mindre bekkekløft og rike vegetasjonstyper der det stedvis står gammel lågurt- og høgstaudegranskog. Brukerinteressene i området er knyttet til skogbruk, beite, jakt og noe annet friluftsliv, herunder luftsportaktiviteter.

Budeiberget naturreservat ligger inne på åsen åtte km nordøst for Dokka. Området ble vernet i 2017, og foreslås nå utvidet. Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av et naturskogområde med i hovedsak gammel, fuktig granskog. Brukerinteressene i området er knyttet til skogbruk, beite, jakt og annet friluftsliv.

Bakgrunn for at de to områdene er lagt ut igjen på høring, nærmere omtale om verneverdier, prosess, forslag til verneforskrift og vernekart ligger i vedlagte dokumenter. 

Frist for å avgi uttalelse er 6. mars 2020.